Verlenging van de Regeling lente- en zomerscholen vo voor het kalenderjaar 2020

20 januari 2020

De Regeling lente- en zomerscholen vo geeft vo-scholen de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het organiseren van lente- en zomerscholen om onnodig zittenblijven van leerlingen te voorkomen. Voor dit doel is structureel jaarlijks een bedrag van € 9 mln. beschikbaar. Met deze wijzigingsregeling wordt de subsidieregeling met één jaar verlengd tot en met 2020. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het bij de begrotingsbehandeling OCW 2019 ingediende en met algemene stemmen aangenomen amendement.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

12 december 2019

Kenmerk:

VO/131553

Informatie DUS-I:

070-3405566

Datum inwerkingtreding:

7 januari 2020

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

- artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies, en

- artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Datum opname op site DUO:

6 januari 2020

Officiële publicatie:

Staatscourant van 6 januari 2020, nr. 1055

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 van 9 december 2016, kenmerk VO/1045757, gepubliceerd in de Staatscourant van 20 december 2016, nr. 69142, en in Regelingen Onderwijs 2017, nr. 1, p. 64