Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2021

20 januari 2020

In deze regeling stelt het College voor examens het examenprogramma staatsexamens Nederlands als tweede taal voor het jaar 2021 vast. Er zijn twee programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Beide examens zijn bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Programma I is bedoeld voor degene die op mbo-niveau een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt wil vervullen of daarvoor een beroepsopleiding wil gaan volgen.

Programma II is bedoeld voor degene die een midden- of hogere kaderfunctie willen gaan vervullen of daarvoor een opleiding willen gaan volgen.

Bestemd voor:

- bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie, en

- examenkandidaten Staatsexamens Nederlands als tweede taal in 2021

Datum regeling:

25 november 2019

Kenmerk:

CvTE-19.01144

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Ico bvh 070-7575133

Datum inwerkingtreding:

1 januari 2021

Geldigheidsduur:

tot 1 januari 2022

Juridische grondslag:

- artikel 2, vijfde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens, en

- artikel 10, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal

Datum opname op site DUO:

6 januari 2020

Officiële publicatie:

Staatscourant van 6 januari 2020, nr. 1123

Relatie tot eerdere publicaties:

Zie ook het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021 van 25 november 2019, kenmerk CvTE-19.01152, gepubliceerd in de Staatscourant van 5 december 2019, nr. 66215, en in Regelingen Onderwijs 2020, nr. 1, p. 70