Wijziging van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020 in verband met aanpassing van de bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige…

23 december 2019

De bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking is verhoogd met als doel scholen, leerlingen en hun ouders op korte termijn te helpen met het verlichten van de afstemmingsproblemen en administratieve rompslomp.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs

Datum regeling:

10 december 2019

Kenmerk:

PO/FenV/17730391

Informatiecentrum onderwijs:

Ico po 070-7575111

Datum inwerkingtreding:

1 augustus 2019

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

artikel 120 van de Wet op de expertisecentra

Datum opname op site DUO:

19 december 2019

Officiële publicatie:

Staatscourant van 19 december 2019, nr. 69261

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020 van 10 oktober 2019, kenmerk PO/FenV/14561352, gepubliceerd in de Staatscourant van 23 oktober 2019, nr. 57499, en in Regelingen Onderwijs 2019, nr. 11, p. 22