Besluit van 20 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (Stb. 2019, 395…

09 december 2019

Het inwerkingtredingsbesluit bepaalt dat per 1 januari 2020 het personeel in het openbaar onderwijs de ambtenarenstatus verliest: zij hebben op dat moment een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Met ingang van 1 januari 2020 is de normalisering van de ambtelijke aanstelling naar een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst gerealiseerd. Dit is geregeld door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Aanpassingswet Wnra past formele wetten daarop aan, met uitzondering van onderwijswetgeving. De Wnra en de aanpassingswetgeving zijn met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Ook voor de openbare scholen en instellingen is de normalisering per 1 januari 2020 een feit. De Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (Stb. 2019, 395) en het Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs (Stb. 2019, 396) hebben de betreffende wet- en regelgeving daarop aangepast. Het besluit van 20 november 2019 regelt de inwerkingtreding van de wet en het besluit met ingang van 1 januari 2020.

Op basis van artikel 14 van de Wnra worden de ambtelijke aanstellingen omgezet in een arbeidsovereenkomst, met behoud van de op dat tijdstip ten aanzien van de ambtenaar bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen inzake zijn arbeidsvoorwaarden. Dit geldt ook voor aanstellingen aan openbare onderwijsinstellingen. De aktes van aanstelling van personeel aan deze instellingen worden op 1 januari 2020 aangemerkt als arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht.

Vindplaats: Stb. 2019, 434