Wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen in verband met het verhogen van het subsidieplafond

09 december 2019

Na de aanvraagperiode is gebleken dat het subsidieplafond vanwege de grote hoeveelheid aanvragen is overschreden. Om aan deze aanvragen alsnog tegemoet te kunnen komen, is ervoor gekozen om het subsidieplafond over schooljaar 2019-2020 met terugwerkende kracht te verhogen naar eur 200.000,-.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

26 november 2019

Kenmerk:

VO/130459

Informatie DUS-I:

070-3405566

Datum inwerkingtreding:

15 augustus 2019

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

- artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies, en

- artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Datum opname op site DUO:

4 december 2019

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 4 december 2019, nr. 66068

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen van 11 juli 2018, kenmerk VO/1360431, gepubliceerd in de Staatscourant van 20 juli 2018, nr. 40674, en in Regelingen Onderwijs 2018, nr. 8, p. 51