Wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021

09 december 2019

Bij de loting heeft zich onbedoeld de situatie voorgedaan dat er aanvragen moeten worden afgewezen in verband met de waarborgen voor regionale spreiding, terwijl er nog vrije plekken zijn in andere categorieën. Daarom wordt met deze wijziging met terugwerkende kracht voorzien in de mogelijkheid van een vervolgloting.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

25 november 2019

Kenmerk:

VO/17770363

Informatie DUS-I:

070-3405566

Datum inwerkingtreding:

18 juni 2019

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Datum opname op site DUO:

4 december 2019

Officiële publicatie:

Staatscourant van 4 december 2019, nr. 66034

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021 van 12 juni 2019, kenmerk VO/8343568, gepubliceerd in de Staatscourant van 17 juni 2019, nr. 32395, en in Regelingen Onderwijs 2019, nr. 7, p. 24