Aantal vacatures schoolleiders gestegen

11 september 2019

De aantallen vacatures voor schoolleiders en onderwijsondersteuners is gestegen. Daarnaast is er nog steeds sprake van een oplopend lerarentekort. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019 ‘De arbeidsmarkt in beeld’ van het Arbeidsmarktplatform PO.

In het schooljaar 2017/2018 waren er in het primair onderwijs 10.470 vacatures, samen goed voor ruim 7.760 fte. Ten opzichte van het voorgaande schooljaar stijgt het aantal vacatures met 49 procent (in fte). De stijging is het grootst onder het onderwijsondersteunend personeel, gevolgd door het onderwijsgevend personeel. Verhoudingsgewijs zijn er relatief veel vacatures voor schoolleiders. De lerarenvacatures blijken het moeilijkst vervulbaar: 61 procent van de lerarenvacatures in het schooljaar 2017/2018 is moeilijk vervulbaar (ten opzichte van 51 procent in de voorgaande meting). In 2019 verwacht het Arbeidsmarktplatform PO een lerarentekort van 1.700 fte en zonder beleidswijzigingen loopt het tekort in 2024 op tot ruim 4.800 fte. De tekorten worden het grootst in Amsterdam, Rotterdam en Noordoost-Brabant. Bij directieleden en onderwijsondersteunend personeel zijn respectievelijk 28 en 21 procent van de vacatures moeilijk te vervullen.

Meer onderwijsondersteuners

Er zijn tussen 2013 en 2018 meer onderwijsondersteuners aan de slag gegaan. Hun aantal aan fte is gestegen met twintig procent en is nu 23.830 fte. Vooral in 2017-2018 is de stijging groot. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat scholen gelden vanuit het werkdrukakkoord besteden aan onderwijsondersteuning om zo leerkrachten te ontlasten.

Deeltijdbanen directieleden groeit

De inzet van flexibel personeel groeit. Ook zijn er veranderingen in de omvang van de aanstelling, vooral bij schoolleiders. Hoewel directieleden vaak voltijd werken, is het aandeel dat meer dan 0,8 fte werkt de afgelopen jaren licht teruggelopen. Leraren zijn iets vaker meer dan 0,8 fte gaan werken, terwijl minder leraren een kleine deeltijdbaan hebben.

Tevreden over leidinggevenden

De meeste teamleden in het primair onderwijs zijn tevreden met de leidinggevende en positief over de collega’s. Bijna 88 procent van het personeel geeft aan dat hun leidinggevende oog heeft voor hun welzijn, terwijl bijna 90 procent van de medewerkers vindt dat de leidinggevende aandacht besteedt aan wat zij zeggen. Ook is het personeel overwegend tevreden met het werk. Het meest tevreden zijn leraren over de inhoud van hun werk, de werkzekerheid en het dienstverband. Het minst tevreden zijn zij over de mogelijkheden om werktijden te bepalen en de beloning. Ook geeft ruim twee derde aan altijd of vaak veel te moeten werken.

Bron: AVS