Regiobijeenkomsten: urenuitbreiding voorschoolse educatie: hoe doe je dat?

11 september 2019

Vanaf 2020 wordt het aanbod van voorschoolse educatie voor peuters met een risico op onderwijsachterstand uitgebreid van 10 naar minimaal 16 uur per week. Het is de bedoeling dat pm’ers dan worden ondersteund door pedagogisch beleidsmedewerkers (hbo). Hoe zal dat uitwerken in de praktijk? Sociaal Werk Nederland is er al een poos mee bezig.

Sociaal Werk Nederland is al jaren actief in de ondersteuning van voorschoolse educatie (ve). Vanaf 2016 doet zij samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) een traject om organisaties te ondersteunen bij het omgaan met de aanscherping van taal- en scholingseisen voor pedagogisch medewerkers. Eind 2018 werd dit traject afgesloten met een landelijke bijeenkomst.

Ondertussen zijn er echter nieuwe beleidsveranderingen. Zo heeft het kabinet in het regeerakkoord vastgelegd dat er een uitbreiding komt van het aantal uren ve voor kinderen met een ve-indicatie. Deze kinderen in de leeftijdsperiode tussen 2,5 en 4 jaar moeten in totaal 960 uur voorschoolse educatie kunnen krijgen. Gemeenten en aanbieders moeten dit uiterlijk 1 augustus 2020 gerealiseerd hebben. Eerder was dit nog 1 januari 2020. Sociaal Werk Nederland is daarom opnieuw betrokken bij een ondersteuningstraject.

De hamvraag is: hoe gaan gemeenten en aanbieders die zestien uur realiseren? Er moet immers extra personeel komen en gekeken worden welke dagdeelindeling passend en mogelijk is. En ook: kunnen de peuters het wel aan? Willen de ouders het wel? Wat moet er gebeuren met peuters zonder indicatie? Hoe moet worden omgegaan met een verschil tussen aanbod en daadwerkelijk gebruik? Hoe regel je de kleine kernen? Segratie, bereik, ouderbetrokkenheid en betaalbaarheid zijn opnieuw belangrijke uitdagingen voor aanbieders.

Regiobijeenkomsten en helpdesk

Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang organiseren de komende tijd weer regiobijeenkomsten waar bovenstaande vragen aan bod komen. Ook kunnen aanbieders bij een helpdesk terecht met hun vragen over de urenuitbreiding ve. Daarnaast is er een groep ervaringsdeskundigen gevormd die bestaat uit vier ervaren aanbieders die de urenuitbreiding al hebben gerealiseerd en hun ervaringen willen delen.

Deelname aan de regiobijeenkomsten over de urenuitbreiding ve is gratis. Inschrijven kan via www.sociaalwerknederland.nl. Donderdag 3 oktober 2019, 10.00 – 13.00 uur in De Belgische Keizer in Zwolle. Vrijdag 4 oktober 2019, 10.00 – 13.00 uur in Utrecht.

Bron: Sociaal Werk Nederland