Aanscherping eisen nieuwbouw (BENG)

22 augustus 2019

Vanaf 1 juli 2020 moet alle nieuwbouw, dus ook schoolgebouwen, voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Deze BENG-eisen worden opgenomen in het Bouwbesluit en een voorgestelde wijziging daarvan is in juni door het kabinet aangenomen. Daarvóór heeft een internetconsultatie plaatsgevonden waaruit naar voren kwam dat de inwerkingtreding minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware haar ingang moet vinden, op zijn vroegst per 1 juli 2020. Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bouweisen, vandaar dat de inwerkingtreding zes maanden later is.

Wat verandert er?

De nieuwe BENG eisen vervangen de EPC (energieprestatiecoëfficiënt), de huidige eis voor nieuwbouw. De BENG eisen geven meer waarborgen voor een energiezuinig gebouwontwerp dan de EPC. Bij de EPC zou bijvoorbeeld een matige isolatie van de gebouwschil in een gebouw kunnen worden gezet, waarbij de EPC-eis kan worden gehaald door de energieverliezen te compenseren met zonnepanelen. De EPC-eis houdt namelijk geen rekening met het energieverlies van de woning door de gebouwnorm. Door de invoering van BENG-eisen kan dit niet meer omdat BENG wel zelfstandige eisen stelt aan de schil van een gebouw en aan het aandeel hernieuwbare energie.

Kamervragen over verduurzaming van scholen

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft Minister Wiebes mede namens minister van Engelshoven (OCW) en minister Ollongren (BZK) aangegeven welke maatregelen de overheid heeft genomen en gaat nemen om scholen te gaan verduurzamen.  In de beantwoording is o.a. aandacht voor de opgedane ervaringen met de Green Deal Scholen, het lopende ondersteuningsprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen, het recent gestarte programma ‘scholen besparen energie’ en werkzaamheden die zullen volgen uit de sectorale routekaarten en gemaakte afspraken in het ontwerp klimaatakkoord.

Bekijk de volledige brief