Voortgang voorstel onderwijshuisvesting van de VNG, de PO-Raad en de VO-Raad

06 december 2018

In januari 2017 is door de VNG, de PO-Raad en de VO-raad een gezamenlijk voorstel voor de toekomst van de onderwijshuisvesting vastgesteld. De in dat voorstel opgenomen uitgangspunten zijn uitgewerkt in het rapport ‘Concretisering Huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-raad en VNG’, dat in mei 2018 in concept is gepubliceerd. In deze concretisering zijn de volgende voorstellen geformuleerd:

  1. Neem in de wet de renovatie op als een voorziening huisvesting onderwijs als alternatief voor vervangende nieuwbouw. Gemeente en schoolbestuur kunnen hierdoor, als een gebouw aan het einde van de levensduur is, ervoor kiezen om het gebouw te renoveren in plaats van te slopen en herbouwen. Hierbij kan ook beter afstemming worden gezocht bij de onderhoudsplanning van schoolbesturen en een efficiënte exploitatie.

  2. Hef het verbod voor scholen in het primair onderwijs om te investeren in huisvesting op, zodat zij in gelijke positie komen als het voortgezet onderwijs.

  3. Neem in de wet op dat gemeenten een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) vaststellen, waarvan de eerste vier jaar juridisch verplichtend zijn.

Het doel van deze voorstellen is om de onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het bekostigen van renovatie op te heffen, het mogelijk te maken dat gemeenten en scholen hun investeringen en exploitatie uitgaven beter op elkaar afstemmen, en scholen en gemeenten meerjarig inzicht te geven in de benodigde investeringen. Binnenkort worden deze voorstellen aangeboden aan het kabinet.

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/modernisering-huisvestingsstelsel-nodig-om-klimaatdoelstellingen-te-halen

https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/brieven/ontwikkelingen-onderwijshuisvesting