Mail van Interteach Edu Services aan leerplichtambtenaren

06 februari 2023

Bron: Ingrado

Ingrado en de Inspectie van het Onderwijs hebben veel meldingen gehad van leden die door deze school zijn benaderd. Wat moet je hierover weten? In de mail die diverse afdelingen leerplicht hebben ontvangen, staat onder andere: ‘Tevens worden ouders en schooldirecteuren door zowel OC&W als de onderwijsinspectie naar ons doorverwezen.’ Hierover heeft Ingrado contact gehad met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. De mail is buiten medeweten van deze organisaties opgesteld en verstuurd.