Regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo 2023 in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor toetsen en examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2023)

29 januari 2023

In de regeling zijn de vakken aangewezen die in het tweede tijdvak van de centrale examens vo door het College voor Toetsen en Examens als onderdeel van het eindexamen worden afgenomen. Nadere informatie over de afname van deze examens staat op de website ‘Examenblad.nl’.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs.

Datum regeling:

16 januari 2023.

Kenmerk:

CvTE-00007

Informatie Examenloket:

070-7575177

Datum inwerkingtreding:

26 januari 2023.

Geldigheidsduur:

tot 1 januari 2024.

Juridische grondslag:

  • art. 2 lid 6 aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens, en

  • art. 3.28 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Officiële publicatie:

Stcrt. 2023, 2941.

Relatie tot eerdere publicaties:

n.v.t.