Wet op de expertisecentra [Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op de expertisecentra

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, gewenst is wettelijke voorzieningen voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te treffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

inspectie of inspecteur:

de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht , voor zover belast met taken op het gebied van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;

school:

een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder f, h, j, k, m of n , dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede of derde volzin , tenzij het tegendeel blijkt;

basisschool:

een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs ;

speciale school voor basisonderwijs:

een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs ;

school voor voortgezet onderwijs:

een school als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

instelling:

instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin , en instelling, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, derde volzin;

openbare school:

 1. een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

 2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 50 in stand gehouden school; dan wel

 3. een door een stichting als bedoeld in artikel 28 of artikel 51 in stand gehouden school;

bijzondere school:

door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 51 , in stand gehouden school;

openbare rechtspersoon:

een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 50 ;

bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen voor wat betreft:

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  3. 3°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 50 ; dan wel

  4. 4°.

   de stichting, bedoeld in artikel 28 of artikel 51 ;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 57 ;

 3. een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 28j ;

burgerservicenummer:

burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

persoonsgebonden nummer:

het burgerservicenummer dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 42a, vierde lid ;

ouders:

ouders, voogden of verzorgers;

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

mbo-student:

student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

vavo-student:

vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

schooljaar:

het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

personeel:

 1. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 28i, derde lid , voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst;

 2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33 , 33a , 34 , 34a, eerste lid , 38 , 55 , 69 , voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

schoolplan:

een schoolplan als bedoeld in artikel 21 . Onder schoolplan wordt tevens verstaan instellingsplan, tenzij het tegendeel blijkt;

schoolbegeleiding:

activiteiten ten behoeve van de schoolorganisatie of het onderwijs aan een school die dienen tot begeleiding, ontwikkeling, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede activiteiten tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen;

register onderwijsdeelnemers:

register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

schoolondersteuningsprofiel:

een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Artikel 2. Doelgroep; indeling (v.)s.o.

1.

Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is.

2.

Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs wordt verdeeld in onderwijs aan:

 1. dove kinderen;

 2. slechthorende kinderen;

 3. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen;

 4. visueel gehandicapte kinderen;

 5. [vervallen;]

 6. lichamelijk gehandicapte kinderen;

 7. [vervallen;]

 8. langdurig zieke kinderen

  1. 1°.

   met een lichamelijke handicap

  2. 2°.

   anders dan met een lichamelijke handicap;

 9. [vervallen;]

 10. zeer moeilijk lerende kinderen;

 11. zeer moeilijk opvoedbare kinderen;

 12. [vervallen;]

 13. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten;

 14. meervoudig gehandicapte kinderen;

3.

Onder pedologische instituten worden verstaan instituten die een binding bezitten met een Nederlandse universiteit of de wetenschappelijke begeleiding van het onderwijs verzorgen aan scholen voor speciaal onderwijs.

4.

Met betrekking tot de onderwijssoorten, genoemd in het tweede lid, worden de volgende clusters onderscheiden:

 1. cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap,

 2. cluster 2: onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps,

 3. cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps en

 4. cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor wat betreft het onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen voor de clusters, bedoeld in het vierde lid onder a, b of c, bepaald welke combinaties van handicaps kunnen voorkomen.

6.

Een krachtens het vijfde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens de kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. De vorige 3 volzinnen zijn niet van toepassing, voor zover het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur voordien aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is voorgelegd en door of namens de kamer te kennen is gegeven dat van de procedure, bedoeld in de vorige 3 volzinnen, kan worden afgeweken.

Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 3a. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer

 
 
 

Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 5. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
 

Artikel 5a. Zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 6. Uitgaven uit de openbare kas

 
 
 

Artikel 7. Reikwijdte wet

 
 
 

Titel II. Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

 
 
 

Afdeling 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

 
 
 

§ 1. Onderwijs

 
 
 

Artikel 8. Scholen en afdelingen voor (v.)s.o.; instellingen

 
 
 

Artikel 8a [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 9. Taakstelling instellingen

 
 
 

Artikel 9a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 9b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 9c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 10 [Vervallen per 01-08-2003]

 
 
 

Artikel 11. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

 
 
 

Artikel 11a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 12. Onderwijstijd s.o.

 
 
 

Artikel 13. Inhoud s.o.

 
 
 

Artikel 14. Onderwijsaanbod v.s.o.

 
 
 

Artikel 14a. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

 
 
 

Artikel 14b. Vavo-examen onderwijs als bedoeld in

 
 
 

Artikel 14c. Arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

 
 
 

Artikel 14d. Schooldiploma vso arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

 
 
 

Artikel 14e. Overgangsdocument arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel

 
 
 

Artikel 14f. Uitstroomprofiel dagbesteding

 
 
 

Artikel 14g. Schooldiploma vso uitstroomprofiel dagbesteding

 
 
 

Artikel 14h. Overgangsdocument uitstroomprofiel dagbesteding

 
 
 

Artikel 15. Inhoud onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen

 
 
 

Artikel 16. Afwijking

 
 
 

Artikel 17. Stage

 
 
 

Artikel 18. Friese taal of streektaal

 
 
 

Artikel 18a. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 18b. Centrale eindtoets taal en rekenen

 
 
 

Artikel 18c. Voorhang algemene maatregel van bestuur

 
 
 

Artikel 19. Kwaliteit onderwijs

 
 
 

Artikel 19a. Zeer zwak onderwijs

 
 
 

Artikel 19b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 19c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 19d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 20. Rapportage vorderingen van leerlingen

 
 
 

Artikel 21. Schoolplan

 
 
 

Artikel 21a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 21b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 22. Schoolgids

 
 
 

Artikel 22a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

 
 
 

Artikel 23. Klachtenregeling

 
 
 

Artikel 24. Uitvoering deel van schoolplan op school voor ander onderwijs

 
 
 

Artikel 24a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 25. Onderwijstijd uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding

 
 
 

Artikel 26. Meetellen tijd op school voor b.o. of v.o.; vakantie

 
 
 

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 28. Bestuursoverdracht openbare en bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 28a. Samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 28b [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 28c [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 28d [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 28e [Vervallen per 01-01-2008]

 
 
 

Artikel 28f [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 28g. Scheiding toezicht en bestuur

 
 
 

Artikel 28h. Intern toezicht

 
 
 

Artikel 28i. Inhoud intern toezicht

 
 
 

Artikel 28j. Samenwerkingsschool

 
 
 

§ 2. Personeel

 
 
 

Artikel 29. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

 
 
 

Artikel 30. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

 
 
 

Artikel 30a. Overdracht taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 30b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 31. Vaststelling managementstatuut

 
 
 

Artikel 31a. Het beroep van leraar

 
 
 

Artikel 32. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

 
 
 

Artikel 32a. Bekwaamheidseisen

 
 
 

Artikel 32b. Bekwaamheidsdossier

 
 
 

Artikel 32c. Overgangsrecht bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende aard

 
 
 

Artikel 32d. Overgangsrecht geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

 
 
 

Artikel 32e. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

 
 
 

Artikel 33. Rechtspositieregeling personeel

 
 
 

Artikel 33a. Benoeming, schorsing en ontslag

 
 
 

Artikel 34. Benoeming in algemene dienst

 
 
 

Artikel 34a. Afschriften bewijsstukken

 
 
 

Artikel 35 [Vervallen per 10-02-2006]

 
 
 

Artikel 36. Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

 
 
 

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 37a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 38. Georganiseerd overleg

 
 
 

Artikel 38a. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep

 
 
 

§ 2a. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38b [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38c. Herregistratiecriteria

 
 
 

Artikel 38d [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38e [Vervallen per 28-07-2018]

 
 
 

Artikel 38f [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38g [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38h [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38i [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38j [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38k [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38l. Herregistratie

 
 
 

Artikel 38m. Gevolgen van niet-herregistreren

 
 
 

Artikel 38n [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38o [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

§ 2b. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38p [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38q [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38r [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38s [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38t [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38u. Opname in registervoorportaal bij ontbreken benoemingsgrondslag

 
 
 

Artikel 38v [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

§ 3. Leerlingen

 
 
 

Artikel 39. Toelatingsleeftijd

 
 
 

Artikel 39a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 39b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 39c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 40. Toelating en verwijdering leerlingen

 
 
 

Artikel 40a. Schorsing

 
 
 

Artikel 40b. Commissie voor de begeleiding

 
 
 

Artikel 41. Commissie van onderzoek

 
 
 

Artikel 41a. Ontwikkelingsperspectief

 
 
 

Artikel 42. Beoordeling toelating door inspectie

 
 
 

Artikel 42a. Te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 42b. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 43. Onderwijskundig rapport en schooladvies

 
 
 

Artikel 44. Nazorg

 
 
 

Artikel 45. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

 
 
 

Artikel 46. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

 
 
 

Artikel 46a. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

 
 
 

Artikel 47. Eindexamen aan school voor regulier onderwijs

 
 
 

Artikel 47a. Melding verwijdering niet-leerplichtigen

 
 
 

Artikel 47b. Melding verzuim niet-leerplichtigen

 
 
 

§ 4. Ouders

 
 
 

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 48a. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

 
 
 

§ 5. Toetsing speciaal onderwijs en doorstroom voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 48b. Definitiebepaling [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 48c. Toetsen leerling- en onderwijsvolgsysteem en doorstroomtoets [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 48d. Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoets [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 48e. Schooladvies [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 48f. Delegatie en voorhang [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 48g. Calamiteitentoets [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 49. Karakter openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 50. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon

 
 
 

Artikel 51. Instandhouding openbare school door een stichting

 
 
 

Artikel 52. Bestuursoverdracht openbare scholen

 
 
 

Artikel 53. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 54. Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 55. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Gedeputeerde Staten

 
 
 

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Afdeling 3. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 57. Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon

 
 
 

Artikel 58. Bestuursoverdracht

 
 
 

Artikel 59. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 59a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 59b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 59c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 60. Geen weigering toelating op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing

 
 
 

Artikel 60a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 60b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 61. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

 
 
 

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 63 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 64 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 65 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Titel III. Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kassen bekostigd onderwijs

 
 
 

Afdeling 1. Fusietoets

 
 
 

Artikel 66. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 66a. Goedkeuring

 
 
 

Artikel 66b. Aanvraag en fusie-effectrapportage

 
 
 

Artikel 66c. Toets

 
 
 

Artikel 66d. Toetstermijn en verlenging

 
 
 

Afdeling 2. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 67. Schoolwijken

 
 
 

Artikel 68. Overlegorgaan s.o. – b.o. en overlegorgaan v.s.o. – v.o.

 
 
 

Artikel 69. Centrale dienst

 
 
 

Titel IV. Bekostiging

 
 
 

Afdeling 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 70. Algemene bepalingen bekostiging

 
 
 

Artikel 71. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 71a. Bekostiging leerlingen gesloten instellingen en residentiële instellingen

 
 
 

Artikel 71b [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 72. Berekening aantal leerlingen instelling met nevenvestiging(en)

 
 
 

Artikel 72a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 72b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 73. Instandhouding openbare scholen door een stichting of een openbare rechtspersoon

 
 
 

Artikel 73a [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 74. Begripsbepaling van «school»

 
 
 

Afdeling 2. Aanvang van de bekostiging

 
 
 

Artikel 75. Tijdelijke afwijking

 
 
 

Artikel 76. Bekostiging na beslissing in beroep

 
 
 

Artikel 76a. Nevenvestiging school

 
 
 

Artikel 76b. Nevenvestiging instellingen

 
 
 

Artikel 77. Plan van nieuwe scholen

 
 
 

Artikel 78. Vaststelling plan door provinciale staten

 
 
 

Artikel 79. Scholen uit voorgaand plan

 
 
 

Artikel 80. Achterwege blijven vaststelling plan

 
 
 

Artikel 81. Aanvraag tot opneming in plan van scholen

 
 
 

Artikel 82. Overleg tussen gedeputeerde staten en aanvrager

 
 
 

Artikel 82a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 83. Opneming school in plan

 
 
 

Artikel 84. Goedkeuring plan door minister

 
 
 

Artikel 85. Verplichting tot stichting openbare school

 
 
 

Artikel 86. Vaststelling plan door minister

 
 
 

Artikel 87. Bekostiging van op plan voorkomende scholen

 
 
 

Artikel 88. Nadere voorschriften voor uitvoering afdeling 2

 
 
 

Artikel 88a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88g [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88h [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88i [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88j [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88k [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88l [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88m [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 88n [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting

 
 
 

Artikel 89. Voorziening in huisvesting door de gemeente

 
 
 

Artikel 90. Voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 91. Vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 92. Indiening aanvraag

 
 
 

Artikel 92a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 92b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93. Programma huisvestingsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 93a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93e.1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93e.2 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93g [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 93h [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 94. Overzicht

 
 
 

Artikel 95. Geen vaststelling van programma en overzicht

 
 
 

Artikel 96. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter

 
 
 

Artikel 97. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 98. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 99. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

 
 
 

Artikel 100. Gemeentelijke regeling

 
 
 

Artikel 101. Bouwheerschap

 
 
 

Artikel 102. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 102a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102a1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102a2 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102g [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102h [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102i [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102j [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 102k [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 103. Totstandbrenging voorziening voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 103a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 104. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

 
 
 

Artikel 104a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 104b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105. Vorderingsrecht

 
 
 

Artikel 106. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

 
 
 

Artikel 106a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106g [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106h [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106i [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106j [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106k [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 107. Voorziening niet ten laste van de gemeente

 
 
 

Artikel 107a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 108. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 108a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 108b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 109. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 110. Informatieverstrekking aan het college van burgemeester en wethouders

 
 
 

Artikel 110a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 111. Exploitatie schoolgebouw

 
 
 

Artikel 112. Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

 
 
 

Afdeling 4. Grondslag bekostiging scholen

 
 
 

Artikel 113. Bekostiging scholen

 
 
 

Artikel 114. Hoogte bekostiging

 
 
 

Artikel 115. Bekostiging bij samenvoeging

 
 
 

Artikel 116. Teldatum aantal leerlingen

 
 
 

Artikel 117. Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

 
 
 

Artikel 118. Aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 119. Ondersteuningsbekostiging

 
 
 

Artikel 119a. Overdracht bekostiging doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 120. Aanspraken op grond van artikel E 16, E 17 of E 18 Overgangswet ISOVSO

 
 
 

Afdeling 5. Lichamelijke oefening en gemeentelijk beleid

 
 
 

§ 1. Lichamelijke oefening

 
 
 

Artikel 121. Grondslag bekostiging lichamelijke oefening

 
 
 

Artikel 122. Bekostiging door gemeente aan bevoegd gezag

 
 
 

§ 2. Gemeentelijk beleid

 
 
 

Artikel 123. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

 
 
 

Artikel 124. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf openbare scholen in stand houdt

 
 
 

Afdeling 6. Overschrijding en betaling

 
 
 

§ 1. Overschrijdingsregeling

 
 
 

Artikel 125. Overschrijdingsbedrag; voorwaarde personeel buiten overschrijding

 
 
 

Artikel 126. Voorschot overschrijding

 
 
 

Artikel 127. Vaststelling overschrijdingsbedrag

 
 
 

Artikel 128. Vaststelling overschrijdingsbedrag voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 129. Mededeling en beroep

 
 
 

§ 2. Betaling

 
 
 

Artikel 130. Verlening en verrekening voorschotten op de bekostiging

 
 
 

Artikel 131. Verrekening van vorderingen

 
 
 

Afdeling 7. Aanwijzing en maatregelen

 
 
 

Artikel 132. Aanwijzing

 
 
 

Artikel 133. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 134. Maatregelen

 
 
 

Artikel 135. Einde bekostiging bijzondere school

 
 
 

Artikel 136. Opheffing openbare school

 
 
 

Artikel 137. Vrijwillige opheffing openbare school

 
 
 

Artikel 138. Overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken

 
 
 

Artikel 139. Terugstorting

 
 
 

Artikel 140. Teldatum en leerlingenaantal voor opheffing en beëindiging bekostiging

 
 
 

Afdeling 8. Verslaglegging en informatieverstrekking

 
 
 

Artikel 141. Jaarverslag

 
 
 

Artikel 142. Informatie over bekostiging

 
 
 

Artikel 143. Beleidsinhoudelijke informatie

 
 
 

Artikel 144. Reikwijdte voorschriften

 
 
 

Artikel 145. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

 
 
 

Afdeling 9. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

 
 
 

Artikel 146. Voortijdige schoolverlater

 
 
 

Artikel 147. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

 
 
 

Artikel 148. Informatie over voortijdig schoolverlaten

 
 
 

Artikel 149. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

 
 
 

Afdeling 10. Zij-instroom in het beroep

 
 
 

Artikel 150. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 151. Geschiktheidsverklaring

 
 
 

Artikel 152. Geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 153. Uitvoering scholing en begeleiding

 
 
 

Artikel 154. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 155. Bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 156. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 157. Kwaliteitsbewaking; sancties

 
 
 

Artikel 158. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom

 
 
 

Artikel 159. Inlichtingenplicht

 
 
 

Afdeling 11. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 160. Vermindering bekostiging i.v.m. schuld of nalatigheid

 
 
 

Artikel 161. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 162. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

 
 
 

Artikel 163. Schoolbegeleiding

 
 
 

Artikel 164. Bekostiging van ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 165. Schadevergoeding bij termijnoverschrijding

 
 
 

Artikel 166. Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften

 
 
 

Artikel 167. Verplichte aansluiting bij rechtspersoon i.v.m. kosten vervanging

 
 
 

Artikel 168. Gebruik burgerservicenummer door de rechtspersoon, bedoeld in

 
 
 

Artikel 169. Verplichte aansluiting bij rechtspersoon in verband met kosten van uitkeringen

 
 
 

Artikel 170. Gebruik burgerservicenummer door de rechtspersoon, bedoeld in

 
 
 

Artikel 170a. Ministeriële bevoegdheden ten aanzien van het participatiefonds

 
 
 

Artikel 171. Bekostiging godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Titel V. Experimenten

 
 
 

Artikel 172.

 
 
 

Titel VI. Bevoegdheden t.a.v. de rechtspersoon, bedoeld in

 
 
 

Artikel 173. Ministeriële bevoegdheden t.a.v. de rechtspersoon, bedoeld in

 
 
 

Artikel 174 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Titel VII. Overgangsbepalingen

 
 
 

Artikel 175. Evaluatie centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem

 
 
 

Artikel 176. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 177. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 178. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging

 
 
 

Artikel 179. Teruggave eerder verloren onderwijsbevoegdheid ingevolge artikel V van de wet van 28 maart 1987, Stb. 1987, 157

 
 
 

Artikel 180. Wijziging vergoeding voor schoolterreinen en gebouwen in het basisonderwijs ingevolge de en , Stb. 1992, 245

 
 
 

Artikel 181. Salarisgaranties personeel van instellingen ingevolge artikel XI van de wet van 31 mei 1995, Stb. 1995, 319

 
 
 

Artikel 182. Verhaal ontslaguitkeringskosten ingevolge , Stb. 1997, 252

 
 
 

Artikel 183 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 184. (Stb. 545)

 
 
 

Artikel 185. Overgangsbepaling aanhangige bezwaren en beroepen in verband met de overheveling buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw (wet van 7 mei 2014, Stb. 175)

 
 
 

Artikel 186. Overgangsbepaling liggende aanvragen en vastgestelde programma’s huisvestingsvoorzieningen in verband met de overheveling buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw (wet van 7 mei 2014, Stb. 175)

 
 
 

Artikel 187 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 188. Overgangsrecht herverdeeleffect bekostiging (scholen voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

 
 
 

Artikel 188a. Overgangsrecht vervangingsfonds [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 188b. Overgangsrecht participatiefonds

 
 
 

Titel VIII. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 189. Citeertitel

 
 
 

Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]