Factsheet: informatie over noodzakelijke kinderopvang voor inburgeraars

18 juli 2022

De Wet inburgering 2021 verplicht gemeenten niet wettelijk om kinderopvang te regelen, maar voor inburgeringsplichtigen is kinderopvang wel een belangrijke randvoorwaarde. De factsheet ‘Gemeentelijke taken en aandachtspunten bij inzet kinderopvang voor inburgeringsplichtigen’ ondersteunt met informatie over gemeentelijke taken en aandachtspunten.

Alle inburgeringsplichtige ouders, waarbij een leerroute is vastgesteld, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Gemeenten doen er goed aan om al tijdens de brede intake de noodzaak en omvang van kinderopvang en/of VVE te bepalen. Verkenning van de inzet voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is tevens een verplichte taak van de gemeente binnen Wet Inburgering 2021. Kinderopvang is geen verplicht onderdeel van de brede intake, echter wordt er wel geadviseerd dit hierin mee te nemen

Plan Inburgering en Participatie
Voor ouders die inburgeringsplicht zijn betekent gebrek aan kinderopvang immers dat zij niet of niet volledig kunnen deelnemen aan alle verplichte inburgeringsactiviteiten. Daarom wordt gemeenten en de inburgeraar geadviseerd al bij de brede intake welke mogelijkheden er zijn om de kinderen te laten deelnemen aan voorschoolse educatie vanuit de Wet kinderopvang en de Wet primair onderwijs. Deze afspraken worden vastgelegd in een Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Factsheet voor gemeenten
De factsheet ‘Gemeentelijke taken en aandachtspunten bij inzet kinderopvang voor inburgeringsplichtigen’ beschrijft de wetten waar gemeenten mee te maken hebben. Ook biedt de factsheet vragen en aandachtspunten die gemeenten kunnen helpen bij het realiseren van kinderopvang voor inburgeraars. Op de website van Divorsa zijn vragen en antwoorden over de kinderopvangtoeslag voor inburgeraars te vinden.

Voorbeelden uit de praktijk
Gemeenten die al een aanpak voor kinderopvang voor inburgeraars ontwikkeld hebben zijn onder andere gemeente Midden-Drenthe, Hoogeveen en de Wolden. In deze plannen is de beschikbaarheid van de kinderopvang als uitgangspunt genomen. Vervolgens is het inburgeringstraject daarop aangepast. Lees meer over het praktijkvoorbeeld ‘Regelen kinderopvang essentieel voor slagen inburgering’ via deze link.

Bron: VNG