Wet op het voortgezet onderwijs [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 23-03-2022] [Regeling ingetrokken per 2022-08-01]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op het voortgezet onderwijs

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 23-03-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2022]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter verkrijging van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen het voortgezet onderwijs in een wet te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze wet verstaat onder:

«Onze Minister»: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

«de inspectie»: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

«voortgezet onderwijs»: het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 2 ;

«school»: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

«openbare school»:

 1. een school in stand gehouden door een gemeente, dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;

 2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 42a in stand gehouden school;

 3. een door een stichting als bedoeld in artikel 42b of artikel 53c in stand gehouden school;

«bijzondere school»: een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 42b , in stand gehouden school;

«scholengemeenschap»: een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs;

«verticale scholengemeenschap»: verticale scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«openbare rechtspersoon»: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 42a ;

«het bevoegd gezag» : voor wat betreft:

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  3. 3°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 42a ; dan wel

  4. 4°.

   de stichting, bedoeld in artikel 42b of artikel 53c ;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 49, eerste lid ;

 3. een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 53d ;

«regionaal opleidingencentrum»: een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«agrarisch opleidingscentrum»: een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«burgerservicenummer»: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

«persoonsgebonden nummer»: het burgerservicenummer dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 27b, vierde lid ;

«contractactiviteiten»: activiteiten als bedoeld in artikel 20, tweede lid ;

«personeel»:

 1. de benoemde rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar, en overig personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 24e1, derde lid , voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst;

 2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 38a tot en met 39a1 , 40a , 53b en 96o , voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

«nascholing»: een vorm van scholing, gegeven aan leden van het personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initiële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden;

«kerndoelen»: de op grond van artikel 11b vastgestelde na te streven inhoudelijke doelstellingen voor het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren, bedoeld in artikel 11c , gericht op het verwerven door leerlingen van kennis, inzicht en vaardigheden;

«ho-student»: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

«mbo-student»: student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«vavo-student»: vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel n4, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

maatschappelijke stage: stage gericht op het verwerven van vaardigheden ten behoeve van het functioneren in de maatschappij, bestaande uit onbezoldigde vrijwilligersactiviteiten, niet zijnde de stage bedoeld in artikel 22, derde lid, onderdeel b ;

«College voor toetsen en examens»: het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor toetsen en examens ;

register onderwijsdeelnemers: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

«schoolondersteuningsprofiel»: een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven;

«samenwerkingsverband»: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede lid of een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, zestiende lid, tenzij het tegendeel blijkt;

«lerarenregister»: lerarenregister als bedoeld in artikel 41a ;

«registervoorportaal»: registervoorportaal als bedoeld in artikel 41o ;

«basisgegevens»: gegevens als bedoeld in artikel 41f, eerste lid, onderdelen a tot en met d ;

«belangstellingsmeting»: de belangstellingsmeting, bedoeld in artikel 68 ;

«instelling voor beroepsonderwijs»: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs , waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van die wet wordt verzorgd;

«opleidingsdomein»: opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«beroepsopleiding»: opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«kwalificatie»: de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«entreeopleiding»: entreeopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«basisberoepsopleiding»: basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«vakopleiding»: vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«middenkaderopleiding»: middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

«begeleide onderwijsuren»: begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7, zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs , met dien verstande dat ten aanzien van het eerste en tweede leerjaar van een doorlopende leerroute vmbo-mbo onder «begeleide onderwijsuren» mede wordt verstaan «onderwijstijd» als bedoeld in artikel 6g ;

«beroepspraktijkvorming»: het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs .

Artikel 2

1.

Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

2.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Artikel 2a. Bevoegdheid schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 3. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 3a. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
 

Artikel 3b. Zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer

 
 
 

Titel II. Het onderwijs

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Afdeling I. Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Hoofdstuk I. Regelen voor het openbaar schoolonderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

§ 1. Scholen

 
 
 

Artikel 6a. Taal

 
 
 

Artikel 6b. Onderwijs

 
 
 

Artikel 6c. Bestrijding (taal)achterstand

 
 
 

Artikel 6d. Onderwijs in lichamelijke opvoeding

 
 
 

Artikel 6e. Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen

 
 
 

Artikel 6f. Maatschappelijke stage

 
 
 

Artikel 6g. Onderwijstijd

 
 
 

Artikel 6g1. Onderwijsdagen

 
 
 

Artikel 6h. Meetellen onderwijstijd

 
 
 

Artikel 7. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 8. Hoger algemeen voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 9. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 10. Theoretische leerweg en profielen mavo

 
 
 

Artikel 10a. Voorbereidend beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 10b. Beroepsgerichte leerwegen en profielen vbo

 
 
 

Artikel 10b1. Leer-werktraject in basisberoepsgerichte leerweg

 
 
 

Artikel 10b2. Inrichting buitenschools praktijkgedeelte

 
 
 

Artikel 10b3. Leer-werkovereenkomst

 
 
 

Artikel 10b4. Beoordeling kwaliteit en erkenning leerbedrijven

 
 
 

Artikel 10b5. Subsidie voor taken leerwerktrajecten

 
 
 

Artikel 10b6. Kwaliteitseisen leerbedrijven

 
 
 

Artikel 10b7. Samenwerkingsovereenkomst met roc of aoc

 
 
 

Artikel 10b8. Entreeopleiding in het vmbo

 
 
 

Artikel 10b9. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het vmbo

 
 
 

Artikel 10b10. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 10b11. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 10b12. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 10b13. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 10b14. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 10b15. Verantwoordelijkheid van de school

 
 
 

Artikel 10b16. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 10b17. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

 
 
 

Artikel 10b18. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

 
 
 

Artikel 10b19. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 10b20. Overstapoptie

 
 
 

Artikel 10b21. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Artikel 10c [Vervallen per 01-08-2016]

 
 
 

Artikel 10d. Gemengde leerweg en profielen scholengemeenschap mavo-vbo

 
 
 

Artikel 10e. Leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 10f. Praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 10g. Toelating praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 10h [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 11 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 11a. Algemene voorschriften eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 11b. Kerndoelen

 
 
 

Artikel 11c. Onderwijsprogramma eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 11d. Ontheffingen delen onderwijsprogramma; bijzondere voorschriften

 
 
 

Artikel 11e. Fries

 
 
 

Artikel 11f. Voorschriften derde leerjaar v.w.o. en h.a.v.o.

 
 
 

Artikel 11g [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 12. Periode van voorbereidend hoger onderwijs v.w.o. en h.a.v.o.; profielen

 
 
 

Artikel 12a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13. Vakken en andere programma-onderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: v.w.o.

 
 
 

Artikel 14. Vakken en andere programma-onderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: h.a.v.o.

 
 
 

Artikel 15. Nadere inrichting profielen v.w.o. en h.a.v.o.

 
 
 

Artikel 16 [Vervallen per 01-08-2018]

 
 
 

Artikel 17. Actief burgerschap en sociale cohesie

 
 
 

Artikel 17a. Samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 17a1. Optionele mogelijkheid afwijken van landelijke criteria, procedure, duur en licenties

 
 
 

Artikel 17b. Begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven

 
 
 

Artikel 17c [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Artikel 17d [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Artikel 18. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 19. Voorbereidend beroepsonderwijs in AOC

 
 
 

Artikel 20. Dagscholen; contractactiviteiten

 
 
 

Artikel 21. Aanduiding onderwijsaanbod in maatschappelijk verkeer

 
 
 

Artikel 22. Overige voorschriften inrichting onderwijs

 
 
 

Artikel 23 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 23a. Kwaliteit onderwijs

 
 
 

Artikel 23a1. Zeer zwak onderwijs

 
 
 

Artikel 23b. Rapportage vorderingen van leerlingen

 
 
 

Artikel 23c. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

 
 
 

Artikel 24. Schoolplan

 
 
 

Artikel 24a. Schoolgids

 
 
 

Artikel 24a1. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

 
 
 

Artikel 24b. Klachtenregeling

 
 
 

Artikel 24c [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 24d. Scheiding toezicht en bestuur

 
 
 

Artikel 24e. Intern toezicht

 
 
 

Artikel 24e1. Inhoud intern toezicht

 
 
 

Artikel 24f [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 24g

 
 
 

Artikel 25. Bijzondere inrichting school

 
 
 

Artikel 25a. Samenwerking tussen VO-scholen onderling en met BVE-instellingen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

 
 
 

Artikel 26. Ontwikkelingsperspectief

 
 
 

Artikel 27. Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 27a. Doorstroom naar havo en vwo

 
 
 

Artikel 27a1. Controle op langdurige afwezigheid

 
 
 

Artikel 27b. Te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 27c. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

 
 
 

Artikel 27d. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 28. Melding verwijdering niet-leerplichtigen

 
 
 

Artikel 28a. Melding verzuim niet-leerplichtigen

 
 
 

Artikel 28b. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

 
 
 

§ 2. Toetsen en eindexamens

 
 
 

Artikel 29. Eindexamens en diploma

 
 
 

Artikel 29a. Schooldiploma praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 30. Extraneï-examens

 
 
 

Artikel 30a. Voorziening tegen beslissingen inzake deelneming aan eindexamens

 
 
 

Artikel 31. Verklaring

 
 
 

Artikel 31a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

§ 3. Personeel

 
 
 

Artikel 32. Personeelscategorieën; formatiebeleid; taken en functies personeel

 
 
 

Artikel 32a. Mogelijkheid centrale directie grote of complexe school

 
 
 

Artikel 32b. Uitoefening taken en bevoegdheden bevoegd gezag door centrale directie grote of complexe school

 
 
 

Artikel 32b1. Overdracht taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 32c. Vaststelling managementstatuut

 
 
 

Artikel 32d. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

 
 
 

Artikel 32e. Het beroep van leraar

 
 
 

Artikel 33. Vereisten benoeming of tewerkstelling leraren

 
 
 

Artikel 33a. Bekwaamheid op grond van buitenlands getuigschrift

 
 
 

Artikel 33b. Verzorgen onderwijs met geschiktheidsverklaring op grond van

 
 
 

Artikel 34. Benoembaarheid leidinggevend personeel

 
 
 

Artikel 35. Benoembaarheid onderwijsondersteunende functionarissen

 
 
 

Artikel 35a. Afwijking benoemingvereisten leraren

 
 
 

Artikel 36. Bekwaamheidseisen

 
 
 

Artikel 37. Inclusieve bevoegdheid

 
 
 

Artikel 37a. Bekwaamheidsdossier

 
 
 

Artikel 37b. Overgangsrecht voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en voor het verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

 
 
 

Artikel 37c. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

 
 
 

Artikel 37c.1 [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Artikel 37d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 37e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 37f. Nadere regeling (verticale) scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 38. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep

 
 
 

Artikel 38a. Rechtspositieregeling personeel

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 39a. Benoeming in algemene dienst

 
 
 

Artikel 39a1. Afschriften bewijsstukken

 
 
 

Artikel 39b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 39c

 
 
 

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-2007]

 
 
 

Artikel 40a. Georganiseerd overleg

 
 
 

Artikel 40b [Vervallen per 22-10-2008]

 
 
 

Artikel 41. Personeel ten behoeve van contractactiviteiten

 
 
 

§ 4. Lerarenregister

 
 
 

Artikel 41a. Lerarenregister

 
 
 

Artikel 41b. Herregistratiecriteria [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 41c. Verwerkingsverantwoordelijke

 
 
 

Artikel 41d [Vervallen per 28-07-2018]

 
 
 

Artikel 41e. Autorisatie

 
 
 

Artikel 41f. Gegevens in het lerarenregister

 
 
 

Artikel 41g. Levering gegevens door bevoegd gezag en leraar

 
 
 

Artikel 41h. Gegevens uit de basisregistratie personen

 
 
 

Artikel 41i. Opneming in het lerarenregister

 
 
 

Artikel 41j. Correctie op verzoek

 
 
 

Artikel 41k. Herregistratie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 41l. Gevolgen van niet-herregistreren [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 41m. Verwijderen gegevens lerarenregister

 
 
 

Artikel 41n. Het verstrekken van gegevens

 
 
 

§ 5. Registervoorportaal

 
 
 

Artikel 41o. Registervoorportaal

 
 
 

Artikel 41p. Gegevens per leraar

 
 
 

Artikel 41q. Gegevenslevering registervoorportaal

 
 
 

Artikel 41r. Duur van de vermelding, overdracht, verwijderen en bewaren van gegevens

 
 
 

Artikel 41s. Het verstrekken van gegevens

 
 
 

Artikel 41t. Opname in registervoorportaal bij ontbreken benoemingsgrondslag [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 41u. Schakelbepaling

 
 
 

Hoofdstuk II. Overige regelen voor het openbaar schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 42. Karakter openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 42a. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon

 
 
 

Artikel 42b. Instandhouding openbare school door een stichting

 
 
 

Artikel 42c. Bestuursoverdracht openbare school

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 43a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Hoofdstuk III. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kas van het bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 48a [Vervallen per 01-07-2017]

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50. Bestuursoverdracht bijzondere school

 
 
 

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 52 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 52a [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 53 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 53a. Bestuurlijke voorschriften bijzonder onderwijs

 
 
 

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kas bekostigd onderwijs

 
 
 

Artikel 53b. Centrale dienst

 
 
 

Artikel 53c. Bestuursoverdracht openbare en bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 53d. Samenwerkingsschool

 
 
 

Hoofdstuk V. Fusies

 
 
 

Artikel 53e. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 53f. Goedkeuring

 
 
 

Artikel 53g. Aanvraag en fusie-effectrapportage

 
 
 

Artikel 53h. Toets

 
 
 

Artikel 53i. Toetsingstermijn en verlenging

 
 
 

Afdeling II. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 56a [Vervallen per 06-10-1999]

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 58a. Samenwerking met onbekostigd vavo

 
 
 

Artikel 58b. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 59. Intrekking aanwijzing

 
 
 

Afdeling IIa. Toepassing bepalingen op scholen als bedoeld in de

 
 
 

Artikel 59a. Aanwijzing scholen voortgezet speciaal onderwijs

 
 
 

Afdeling III. Staatsexamens

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Afdeling IV. Andere vormen van voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 61. Inrichtingen voor voortgezet onderwijs

 
 
 

Titel III. Aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging

 
 
 

Afdeling I. Aanvang van de bekostiging

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 62. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 63. Bekostiging en voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 64. Nieuwe school of scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 64a. Nieuwe nevenvestiging

 
 
 

Artikel 65. Toevoegen profiel vbo of school

 
 
 

Artikel 66. Voldoende openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 67. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap, profiel vbo, nevenvestiging of school door splitsing

 
 
 

Artikel 67a. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

 
 
 

Artikel 68. Belangstellingsmeting

 
 
 

Artikel 69. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

 
 
 

Artikel 70. Leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 71. Omzetting

 
 
 

Artikel 72. Samenvoeging scholen of scholengemeenschappen

 
 
 

Artikel 72a [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Paragraaf 2. Vestigingen

 
 
 

Artikel 73. Vestigingen

 
 
 

Artikel 73a. Hoofdvestiging

 
 
 

Artikel 73b. Nevenvestiging

 
 
 

Artikel 73c. Uitbreiding onderwijsaanbod vestigingen

 
 
 

Artikel 73d. Tijdelijke nevenvestiging

 
 
 

Artikel 73e. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

 
 
 

Paragraaf 3. Regionale samenwerking voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 74. Regionale samenwerking

 
 
 

Artikel 74a. Regionaal plan onderwijsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 74b. Aanvraag onderwijsvoorzieningen deelnemers RPO

 
 
 

Artikel 74c. Weigeringsgrond

 
 
 

Artikel 74d. Huisvesting en aanvang bekostiging onderwijsvoorziening deelnemers RPO

 
 
 

Artikel 74e. Voorbereiding besluiten

 
 
 

Paragraaf 4. Overige bepalingen voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 75. Cursussen

 
 
 

Artikel 75a. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 76. Uitvoeringsregels

 
 
 

Afdeling IA. Voorziening in de huisvesting en inventaris

 
 
 

Hoofdstuk I. Voorziening in de huisvesting voor zover het betreft scholen voor v.w.o., voor a.v.o., voor v.b.o. en voor praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 76a. Reikwijdte van hoofdstuk I

 
 
 

Artikel 76b. Voorziening in huisvesting door de gemeente

 
 
 

Artikel 76c. Voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 76d. Vaststelling door burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 76e. Indiening aanvraag

 
 
 

Artikel 76f. Programma huisvestingsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 76g. Overzicht

 
 
 

Artikel 76h. Geen vaststelling van programma en overzicht

 
 
 

Artikel 76i. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter

 
 
 

Artikel 76j. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 76k. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 76l. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

 
 
 

Artikel 76m. Gemeentelijke regeling

 
 
 

Artikel 76n. Bouwheerschap

 
 
 

Artikel 76o. Instemming met eigen bouwplannen voor een andere dan een gemeentelijke school

 
 
 

Artikel 76p. Totstandbrenging voorziening andere dan een gemeentelijke school

 
 
 

Artikel 76q. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

 
 
 

Artikel 76r. Vorderingsrecht

 
 
 

Artikel 76s. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

 
 
 

Artikel 76t. Voorziening niet ten laste van de gemeente

 
 
 

Artikel 76u. Einde gebruik gebouw of terrein door andere dan een gemeentelijke school

 
 
 

Artikel 76v. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke scholen

 
 
 

Artikel 76v.1. Huisvesting verticale scholengemeenschappen

 
 
 

Artikel 76w. Informatieverstrekking aan burgemeester en wethouders

 
 
 

Hoofdstuk II. [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 76x [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 76y [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 76z [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Afdeling II. Grondslagen en wijze der bekostiging

 
 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 77. Algemene bepalingen bekostiging scholen

 
 
 

Artikel 77a [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 77b [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 78. Algemene bepaling bekostiging samenwerkingsverbanden

 
 
 

Hoofdstuk II. Grondslagen van de genormeerde bekostiging

 
 
 

§ 1. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie scholen

 
 
 

Artikel 79. Bekostiging scholen en scholengemeenschappen

 
 
 

Artikel 79a. Aanvullende bekostiging scholen met leerwegondersteunend onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 80. Bepalen van de hoogte van de bekostiging

 
 
 

Artikel 81. Teldatum aantal leerlingen en vestigingen voor berekening bekostiging

 
 
 

Artikel 82. Verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

 
 
 

Artikel 83. Aanvraag en verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

 
 
 

§ 2. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 84. Grondslag bekostiging personeel samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 85. Aanvullende personeelsbekostiging samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 86. Vermindering bekostiging personeelskosten bij uitputting bekostiging personeelsbekostiging samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 87. Vermindering personeelsbekostiging bij uitputting aanvullende personeelsbekostiging samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 88. Overdracht van bekostiging personeelskosten aan scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

 
 
 

Artikel 89. Bekostiging samenwerkingsverband materiële instandhouding

 
 
 

Artikel 90. Aanvullende bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 91. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 92. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting aanvullende bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 93 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 94 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 95 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Hoofdstuk III. Wijze van de bekostiging

 
 
 

§ 1. Onroerende zaak-belastingen

 
 
 

Artikel 96b [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 96c [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 96c.1. Bekostiging middelen door gemeente

 
 
 

Artikel 96d [Vervallen per 01-10-2021]

 
 
 

Artikel 96e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

§ 2. Gemeentelijk beleid met betrekking tot personele en materiële voorzieningen

 
 
 

Artikel 96g. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

 
 
 

Artikel 96h. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf openbare scholen in stand houdt

 
 
 

§ 3. Overschrijdingsregeling ten behoeve van bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 96i. Vaststelling uitgaven en inkomsten personeels- en exploitatiekosten; vaststelling percentage t.b.v. niet door de gemeente in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 96j. Vaststelling overschrijdingsbedrag t.b.v. niet door de gemeente in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 96k. Uitkering overschrijdingsbedrag aan niet door de gemeente in stand gehouden scholen; beroep op gedeputeerde staten

 
 
 

Artikel 96l [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

§ 4. Vaststelling en betaling van de bekostiging

 
 
 

Artikel 96m. Bekostiging

 
 
 

Artikel 96n. Vermindering vergoeding i.v.m. kosten van wachtgelduitkeringen; gebruik burgerservicenummer door de Minister

 
 
 

Artikel 96o. Aftrekposten bekostiging

 
 
 

Artikel 96p [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96q [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96r. Verlening en verrekening voorschotten op de bekostiging

 
 
 

Artikel 96r1. Verrekening van vorderingen

 
 
 

Artikel 96s. Overdracht bekostiging bij overstap leerling tijdens schooljaar

 
 
 

Artikel 96t. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 97. Boekhouding bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 98 [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 98a [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 98a1 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 98b [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 98c [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 99. Besteding bekostiging

 
 
 

Artikel 99a. Beleggen en belenen

 
 
 

Artikel 99b. Beheer van de middelen

 
 
 

Artikel 99c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 100. Besteding overeenkomstig bestemming

 
 
 

Artikel 100a [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 100b [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 100c [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 101 [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 102 [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 102a. Geen vergoeding na schade door schuld of nalatigheid; subrogatie wegens schade aan gebouwen van scholen

 
 
 

Artikel 102a.1 [Vervallen per 06-04-2005]

 
 
 

Artikel 102b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 103. Jaarverslag

 
 
 

Artikel 103a. Informatie over bekostiging

 
 
 

Artikel 103a1. Beleidsinhoudelijke informatie

 
 
 

Artikel 103a2. Reikwijdte voorschriften

 
 
 

Artikel 103a3. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

 
 
 

Artikel 103b. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 103c [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 103d [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 103e [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 103f. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

 
 
 

Artikel 103g. Aanwijzing

 
 
 

Artikel 103h. Taakverwaarlozing samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 104. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 104a. Maatregelen

 
 
 

Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 106. Uitvoeringsvoorschriften afdeling II

 
 
 

Afdeling III. Beëindiging der bekostiging

 
 
 

Artikel 107. Opheffingsnormen

 
 
 

Artikel 108

 
 
 

Artikel 109. Beëindiging bekostiging bij einde looptijd regionaal plan onderwijsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 109a. Beëindiging bekostiging/opheffing

 
 
 

Artikel 110

 
 
 

Artikel 110a. Terugstorting exploitatie-overschot

 
 
 

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 112

 
 
 

Titel IV. [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Titel IVA. Onderwijsachterstanden

 
 
 

Artikel 118a. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

 
 
 

Artikel 118b [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 118c [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 118d [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 118e [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 118f [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Titel IVB. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

 
 
 

Artikel 118g. Voortijdige schoolverlater

 
 
 

Artikel 118h. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

 
 
 

Artikel 118i. Informatie over voortijdig schoolverlaten

 
 
 

Artikel 118i1. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

 
 
 

Titel IVC. Zij-instroom in het beroep

 
 
 

Artikel 118j. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 118k. Geschiktheidsverklaring

 
 
 

Artikel 118l. Geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 118m. Uitvoering scholing en begeleiding

 
 
 

Artikel 118n. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 118o. Bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 118p. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 118q. Kwaliteitsbewaking; sancties

 
 
 

Artikel 118r. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom

 
 
 

Artikel 118s. Inlichtingenplicht

 
 
 

Titel IVD. Experimenten

 
 
 

Artikel 118t.

 
 
 

Titel IVE. Overgangsbepalingen

 
 
 

Afdeling I. Overgangsrecht inzake brede benoembaarheid leraren omgangskunde

 
 
 

Artikel 118u. Overgangsrecht inzake brede benoembaarheid leraren omgangskunde

 
 
 

Afdeling II.

 
 
 

Artikel 118v. Vaststelling eerste ondersteuningsplan samenwerkingsverband met aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs en toelaatbaarheid praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 118w. Bekostiging kosten leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 118x [Vervallen per 01-10-2021]

 
 
 

Artikel 118y. Indicatie door regionale verwijzingscommissie na inwerkingtreding

 
 
 

Afdeling III.

 
 
 

Artikel 118z [Vervallen per 01-08-2021]

 
 
 

Artikel 118aa [Vervallen per 01-08-2021]

 
 
 

Artikel 118bb [Vervallen per 01-08-2021]

 
 
 

Artikel 118cc [Vervallen per 01-08-2021]

 
 
 

Afdeling IV. Overgangsrecht

 
 
 

Artikel 118dd. Overgangsrecht informele samenwerkingsscholen

 
 
 

Afdeling V. Overgangsrecht wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (Stb. 2018, 156)

 
 
 

Artikel 118ee. Overgangsrecht modernisering bepalingen voorzieningenplanning

 
 
 

Afdeling VI. Overgangsrecht Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw…

 
 
 

Artikel 118ff. Overgangsrecht lopende aanvragen

 
 
 

Artikel 118gg. Overgangsrecht lopende geschillen in fase bezwaar en beroep

 
 
 

Artikel 118hh. Overgangsrecht fusietoets

 
 
 

Afdeling VII. Overgangsrecht in verband met de (Stb. 2004, 216)

 
 
 

Artikel 118ii. Overgangsrecht voorziening verticale scholengemeenschap met vakinstelling

 
 
 

Afdeling VIII. Overgangsrecht wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

 
 
 

Artikel 118jj. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamens

 
 
 

Artikel 118kk. Overgangsrecht afschaffing rekentoets staatsexamen

 
 
 

Afdeling IX. Overgangsrecht wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en…

 
 
 

Artikel 118ll. Overgangsrecht toegroeien naar nieuwe bekostiging

 
 
 

Titel V. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 119

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Artikel 121. Voorhangprocedure

 
 
 

Artikel 122 [Vervallen per 02-04-2019]

 
 
 

Artikel 123 [Vervallen per 02-04-2019]

 
 
 

Artikel 123a

 
 
 

Artikel 123b. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 123c. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 123d. Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

 
 
 

Artikel 123e. Evaluatie doorstroom naar havo en vwo

 
 
 

Artikel 123f. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging

 
 
 

Artikel 124. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening