Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 23-03-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 23-03-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de versterking van de kwaliteit, het vernieuwend vermogen alsmede de maatschappelijke gerichtheid van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wenselijk is de zelfstandigheid van de instellingen te vergroten en daartoe de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid en de desbetreffende instellingen te herzien;

dat het voorts gewenst is dat de bestuurlijke betrekkingen die de rijksoverheid onderhoudt met die instellingen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd;

dat het daarvoor wenselijk is de afzonderlijke regelingen op het gebied van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek samen te voegen tot een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Titel 1. Definities en taakomschrijving

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 2. b.

  hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs;

 3. c.

  wetenschappelijk onderwijs: onderwijs dat is gericht op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis en dat het inzicht in de samenhang van de wetenschappen bevordert;

 4. d.

  hoger beroepsonderwijs: onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk;

 5. e.

  initieel onderwijs: hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.3a ;

 6. f.

  [vervallen;]

 7. g.

  instelling voor hoger onderwijs: een bekostigde instelling, opgenomen in de bijlage van deze wet onder a tot en met i of een rechtspersoon voor hoger onderwijs, tenzij uit deze wet het tegendeel blijkt;

 8. h.

  openbare instelling: een instelling die uitgaat van een publiekrechtelijke rechtspersoon;

 9. i.

  bijzondere instelling: een instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 10. j.

  instellingsbestuur:

  • van een bekostigde instelling: het college van bestuur, tenzij anders bepaald;

  • van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die geaccrediteerde opleidingen verzorgt: het orgaan dat als zodanig in de statuten is aangewezen;

 11. k.

  studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar;

 12. l.

  inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

 13. m.

  opleiding: een associate degree-opleiding, een bacheloropleiding of een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3a waarvoor accreditatie is verleend, tenzij uit deze wet het tegendeel blijkt;

 14. n.

  duale opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid ,;

 15. o.

  faculteit der geneeskunde: de faculteit waarin de opleidingen voor het beroep van arts zijn ingesteld;

 16. p.

  accreditatieorgaan: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, bedoeld in artikel 1 van het Accreditatieverdrag;

 17. q.

  accreditatie: het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld;

 18. q1.

  accreditatiekader: het kader waarin het accreditatieorgaan zijn werkwijze met betrekking tot de taken, genoemd in artikel 5.2, eerste en tweede lid , vastlegt;

 19. q2.

  accreditatie nieuwe opleiding: accreditatie als bedoeld in artikel 5.8 ;

 20. q3.

  accreditatie bestaande opleiding: accreditatie als bedoeld in artikel 5.11 ;

 21. r.

  [vervallen;]

 22. r1.

  [vervallen;]

 23. s.

  erkenning ITK: de erkenning die tot uitdrukking brengt dat de interne kwaliteitszorg en de inzet tot verbetering van de resultaten van een instelling voor hoger onderwijs, voor zover betrekking hebbend op de kwaliteit van haar opleidingen, positief is beoordeeld;

 24. t.

  visitatiegroep: opleidingen die onderwijsinhoudelijk met elkaar overeenkomen;

 25. u.

  studiepunt: een studiepunt in de zin van artikel 7.4, eerste lid ;

 26. v.

  Accreditatieverdrag: het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs (Trb. 2003, 167);

 27. w.

  persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, of het onderwijsnummer, bedoeld in artikel 7.31e, derde lid ;

 28. x2.

  register onderwijsdeelnemers: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

 29. y.

  college van bestuur:

  • van een bijzondere instelling: het orgaan van de instelling dat als zodanig in de statuten is aangewezen;

  • van een openbare instelling: het orgaan van de instelling dat op grond van deze wet terzake bevoegd is;

 30. z.

  graad: de graad Bachelor of Master met of zonder toevoeging, de graad Associate degree of de graad Doctor, Doctor honoris causa of Doctor of Philosophy;

 31. aa.

  rechtspersoon voor hoger onderwijs: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die initiële opleidingen verzorgt met uitzondering van de Staat of een instelling of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die postinitiële masteropleidingen verzorgt met uitzondering van de Staat;

 32. bb.

  openbaar lichaam BES: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 33. cc.

  titel: een titel als bedoeld in artikel 7.20, eerste en tweede lid (ingenieur, afgekort tot ir., meester, afgekort tot mr., doctorandus, afgekort tot drs., ingenieur, afgekort tot ing., baccalaureus, afgekort tot bc.) of de titel als bedoeld in artikel 7.22, tweede en derde lid (doctor, afgekort tot dr.);

 34. dd.

  premaster: mogelijkheid om tekortkomingen weg te nemen in verband met het niet voldoen aan de toelatingseisen als bedoeld in artikel 7.30e ;

 35. ee.

  Verordening (EU) nr. 1178/2011: Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 311);

 36. ff.

  Verordening (EU) 2015/340: Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie (PbEU L63).

Artikel 1.1a. Openbare lichamen BES

 
 
 

Artikel 1.2. Instellingen en academische ziekenhuizen

 
 
 

Artikel 1.3. Instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 1.4. Academische ziekenhuizen

 
 
 

Artikel 1.5. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

 
 
 

Artikel 1.6. Academische vrijheid

 
 
 

Artikel 1.7. Richtlijnen ethiek

 
 
 

Titel 1a. Ruimte voor innovatie

 
 
 

Artikel 1.7a. Ruimte voor innovatie

 
 
 

Titel 2. De instellingen

 
 
 

Paragraaf 1. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 1.8. Opsomming bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 1.9. Bekostiging en graadverlening

 
 
 

Artikel 1.10. Aard bepalingen

 
 
 

Paragraaf 2. Rechtspersonen met geaccrediteerd initieel onderwijs.

 
 
 

Artikel 1.11 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 1.12. Graadverlening

 
 
 

Paragraaf 2a. Graadverlening postinitiële masteropleidingen

 
 
 

Artikel 1.12a. Graadverlening postinitiële masteropleidingen door rechtspersonen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 1.12b. Graadverlening postinitiële masteropleidingen door bekostigde instellingen

 
 
 

Paragraaf 3. Academische ziekenhuizen

 
 
 

Artikel 1.13. Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid

 
 
 

Artikel 1.14. Bekostiging academische ziekenhuizen

 
 
 

Artikel 1.15. Aard bepalingen

 
 
 

Paragraaf 4. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

 
 
 

Artikel 1.16. Rechtspersoonlijkheid KNAW en KB

 
 
 

Artikel 1.16a.

 
 
 

Artikel 1.17. Bekostiging

 
 
 

Artikel 1.17a. Kwaliteitszorg instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

 
 
 

Titel 3. Kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 1.18. Algemene kwaliteitszorg

 
 
 

Titel 4. Overige voorschriften

 
 
 

Artikel 1.19. Opleidingen in het buitenland

 
 
 

Artikel 1.19a. Opleidingen in het buitenland; toestemmingsvereiste

 
 
 

Artikel 1.19b. Promoties in het buitenland [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 1.20. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 1.21. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
 

Artikel 1.22. Bescherming naam universiteit

 
 
 

Artikel 1.23. Bescherming naam hogeschool

 
 
 

Artikel 1.24. Uitzonderingen gebruik naam hogeschool en universiteit

 
 
 

Artikel 1.25 [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

 
 
 

Artikel 2.1. Reikwijdte

 
 
 

Titel 1. Planning

 
 
 

Artikel 2.2. Instellingsplan

 
 
 

Artikel 2.2a. Procedure en inhoud instellingsplan onderzoekinstellingen

 
 
 

Artikel 2.3. Hoger onderwijs- en onderzoekplan

 
 
 

Artikel 2.4. Vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplan

 
 
 

Titel 2. Bekostiging

 
 
 

Artikel 2.5. Rijksbijdrage aan instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 2.6. Berekening rijksbijdrage

 
 
 

Artikel 2.6a. Rijksbijdrage aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

 
 
 

Artikel 2.7. Mededeling geraamde en bekendmaking vastgestelde rijksbijdrage

 
 
 

Artikel 2.7a. Rijksbijdrage en private activiteiten

 
 
 

Artikel 2.8. Begroting

 
 
 

Artikel 2.9. Verslaglegging

 
 
 

Artikel 2.9a. Verrekening van vorderingen

 
 
 

Artikel 2.10. Informatieplicht en doelmatigheidscontrole ministeriële accountant

 
 
 

Artikel 2.10a. Accountantsprotocol

 
 
 

Artikel 2.11. Bijzondere bepaling associate degree-opleiding

 
 
 

Artikel 2.12. Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen

 
 
 

Artikel 2.13. Buitengebruikstelling gebouwen en terreinen

 
 
 

Titel 3. Inrichting verslag en aanwijzing branchecode

 
 
 

Artikel 2.14. Inrichting verslag en aanwijzing branchecode

 
 
 

Titel 4. Bijzondere bepalingen in verband met het financieel beheer

 
 
 

Artikel 2.15 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 2.16. Opheffing instellingen

 
 
 

Artikel 2.17. Beheer van de middelen

 
 
 

Titel 5. Subsidiëring academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening

 
 
 

Artikel 2.18. Subsidie educatieve voorziening

 
 
 

Artikel 2.19. Begroting en verslaglegging

 
 
 

Artikel 2.20. Controle en terugvordering

 
 
 

Hoofdstuk 3. Overleg

 
 
 

Artikel 3.1. Algemeen overleg

 
 
 

Artikel 3.2. Overleg met afzonderlijke instellingen

 
 
 

Artikel 3.3. Overleg met studentenorganisaties

 
 
 

Hoofdstuk 4. Het personeel

 
 
 

Artikel 4.1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 4.2. Personeelsbeleid

 
 
 

Artikel 4.3 [Vervallen per 03-08-2005]

 
 
 

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 4.5. Rechtspositieregeling personeel

 
 
 

Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 4.7 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Hoofdstuk 5. Accreditatie in het hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 5.1. Reikwijdte

 
 
 

Titel 1. Accreditatieorgaan

 
 
 

Artikel 5.2. Instelling en taken accreditatieorgaan

 
 
 

Artikel 5.3. Accreditatiekader

 
 
 

Artikel 5.4. Voordracht bestuursleden accreditatieorgaan

 
 
 

Artikel 5.5. Financiële middelen

 
 
 

Titel 2. Toets nieuwe opleiding en accreditatie nieuwe opleiding

 
 
 

Artikel 5.6. Aanvraag toets nieuwe opleiding

 
 
 

Artikel 5.7. Beoordeling kwaliteitsaspecten aanvraag toets nieuwe opleiding

 
 
 

Artikel 5.8. Verlening van accreditatie nieuwe opleiding

 
 
 

Artikel 5.9. Weigering accreditatie nieuwe opleiding en verlening accreditatie nieuwe opleiding onder voorwaarden

 
 
 

Artikel 5.10. Accreditatierapport

 
 
 

Titel 3. Accreditatie bestaande opleiding, commissie van deskundigen en visitatie

 
 
 

Artikel 5.11. Verkrijging van accreditatie bestaande opleiding

 
 
 

Artikel 5.12. Beoordeling kwaliteitsaspecten accreditatie bestaande opleiding

 
 
 

Artikel 5.13. Visitatie van opleidingen in het kader van accreditatie bestaande opleiding

 
 
 

Artikel 5.14. Commissie van deskundigen en instemming

 
 
 

Artikel 5.15. Beoordeling aanvraag accreditatie bestaande opleiding

 
 
 

Artikel 5.16. Verlening en behoud van accreditatie bestaande opleiding

 
 
 

Artikel 5.17. Weigering accreditatie bestaande opleiding en verlening accreditatie bestaande opleiding onder voorwaarden

 
 
 

Artikel 5.18. Behoud accreditatie bestaande opleiding onder voorwaarden

 
 
 

Titel 4. Intrekking van accreditatie en de gevolgen van intrekking

 
 
 

Artikel 5.19. Intrekking van accreditatie

 
 
 

Artikel 5.20. Tussentijdse intrekking van accreditatie

 
 
 

Artikel 5.21. Gevolgen weigering of intrekking van accreditatie

 
 
 

Titel 5

 
 
 

Artikel 5.22

 
 
 

Titel 6. Instellingstoets kwaliteitszorg en erkenning ITK

 
 
 

Artikel 5.23. Aanvraag en beoordeling instellingstoets kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 5.24. Verlening erkenning ITK

 
 
 

Artikel 5.25. Gevolgen erkenning ITK

 
 
 

Artikel 5.26. Verlenging erkenning ITK

 
 
 

Artikel 5.27. Weigering erkenning ITK en erkenning ITK onder voorwaarden

 
 
 

Artikel 5.28. ITK-Rapport

 
 
 

Artikel 5.29. Intrekking van de erkenning ITK

 
 
 

Artikel 5.30. Gevolgen weigering verlenging of intrekking van de erkenning ITK

 
 
 

Titel 7. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 5.31. Wijziging in visitatiegroep, naam of toevoeging graad

 
 
 

Artikel 5.32. Gevolgen vernietiging van besluiten

 
 
 

Hoofdstuk 5a. [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.1 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Titel 1. [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.2 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.2a [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.3 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.3a [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 5a.4 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.5 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.6 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.6a [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.6b [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.6c [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.6d [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.7 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.7a [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.7b [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 2. [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.8 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.8a [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 5a.9 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.10 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.10a [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.11 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.12 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.12a [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.12b [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13 [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Titel 2a. [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13a [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13b [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13c [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13d [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13e [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13f [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.13g [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Titel 3. [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.14 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 5a.15 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Artikel 5a.16 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Hoofdstuk 6. Onderwijsaanbod

 
 
 

Artikel 6.1. Reikwijdte

 
 
 

Titel 1. Opleidingen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 6.2. Onderwijsaanbod

 
 
 

Artikel 6.3 [Vervallen per 26-09-2003]

 
 
 

Artikel 6.4 [Vervallen per 26-09-2003]

 
 
 

Artikel 6.5. Ontneming rechten aan opleidingen

 
 
 

Artikel 6.6. Procedure ontneming rechten aan opleidingen

 
 
 

Artikel 6.7. Toestemming voor specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld

 
 
 

Artikel 6.7a. Aan toestemming verbonden verplichtingen

 
 
 

Artikel 6.7b. Aanvraag voor toestemming en advisering door accreditatieorgaan

 
 
 

Artikel 6.7c. Toetsing aan de praktijk

 
 
 

Artikel 6.7d. Intrekking toestemming

 
 
 

Artikel 6.8 [Vervallen per 26-09-2003]

 
 
 

Titel 2. Opleidingen rechtspersonen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 6.9. Verlening rechten verbonden aan een eerste opleiding van een rechtspersoon

 
 
 

Artikel 6.10. Ontneming rechten verbonden aan opleidingen, verzorgd door rechtspersonen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 6.11. Commissie van advies

 
 
 

Artikel 6.12 [Vervallen per 04-07-2013]

 
 
 

Titel 3. Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 6.12a [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 6.13. Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 6.14. De registratieprocedure

 
 
 

Artikel 6.15. Beëindiging registratie

 
 
 

Titel 4

 
 
 

Artikel 6.16 [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Hoofdstuk 7. Onderwijs

 
 
 

Artikel 7.1. Reikwijdte

 
 
 

Titel 1. Het onderwijs, de examens en de promoties

 
 
 

Paragraaf 1. Het onderwijs en de examens

 
 
 

Artikel 7.2. Taal

 
 
 

Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden

 
 
 

Artikel 7.3a. Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen

 
 
 

Artikel 7.3b. Postinitiële masteropleidingen

 
 
 

Artikel 7.3c. Gezamenlijk onderwijs

 
 
 

Artikel 7.3d. Naleving wettelijke voorschriften in geval van gezamenlijk onderwijs

 
 
 

Artikel 7.3e. Bijzonder inschrijvingsregime gezamenlijk onderwijs

 
 
 

Artikel 7.3f. Bijzonder collegegeldregime gezamenlijk onderwijs

 
 
 

Artikel 7.3g. Uitvoeringsvoorschriften gezamenlijk onderwijs

 
 
 

Artikel 7.3h. Opleidingen tot piloot of luchtverkeersleider

 
 
 

Artikel 7.3i. Selectie voor een opleiding of afstudeerrichting gericht op het beroep van piloot of luchtverkeersleider

 
 
 

Artikel 7.3j. Vrij onderwijsprogramma in het wetenschappelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 7.4. Studiepunten

 
 
 

Artikel 7.5. Reguliere studielast opleidingen

 
 
 

Artikel 7.5a. Bijzondere studielast van opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 7.5b. Bijzondere studielast van opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 7.5c. Studielast van door Onze Minister aangewezen opleidingen

 
 
 

Artikel 7.5d. Door het instellingsbestuur vastgestelde grotere studielast

 
 
 

Artikel 7.6. Beroepsvereisten

 
 
 

Artikel 7.7. Voltijdse, deeltijdse en duale inrichting van opleidingen

 
 
 

Artikel 7.7a [Vervallen per 25-01-2003]

 
 
 

Artikel 7.8. Propedeutische fase en propedeutisch examen

 
 
 

Artikel 7.8a. Associate degree-opleidingen

 
 
 

Artikel 7.8b. Studieadvies propedeutische fase

 
 
 

Artikel 7.9. Verwijzing in postpropedeutische fase

 
 
 

Artikel 7.9a. Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een VWO-diploma

 
 
 

Artikel 7.9b. Selectie voor een speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau

 
 
 

Artikel 7.9ba [Vervallen per 01-09-2000]

 
 
 

Artikel 7.9bb [Vervallen per 01-09-2000]

 
 
 

Artikel 7.9c [Vervallen per 01-09-2013]

 
 
 

Artikel 7.9d. Met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen

 
 
 

Artikel 7.9e [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 7.9f [Vervallen per 01-09-2000]

 
 
 

Artikel 7.10. Examens en tentamens

 
 
 

Artikel 7.10a. Verlening van graden

 
 
 

Artikel 7.10b [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 7.11. Getuigschriften en verklaringen

 
 
 

Artikel 7.11a. Vervanging getuigschriften en verklaringen

 
 
 

Artikel 7.12. Examencommissie

 
 
 

Artikel 7.12a. Benoeming en samenstelling examencommissie

 
 
 

Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie

 
 
 

Artikel 7.12c. Examinatoren

 
 
 

Artikel 7.12d. Examencommissie en examinatoren bij opleidingen tot piloot of luchtverkeersleider

 
 
 

Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling

 
 
 

Artikel 7.14. Beoordeling onderwijs- en examenregeling

 
 
 

Artikel 7.15. Informatieverstrekking aan studenten en aanstaande studenten

 
 
 

Artikel 7.15a. Studiekeuze-informatie en onderzoek naar studenttevredenheid

 
 
 

Artikel 7.16. Erkenning verworven competenties

 
 
 

Paragraaf 2. Vestigingsplaats opleiding

 
 
 

Artikel 7.17. Vestigingsplaats opleiding

 
 
 

Artikel 7.17a. Opheffing vestigingsplaats opleiding

 
 
 

Paragraaf 3. De promoties

 
 
 

Artikel 7.18. Verlening van de graden Doctor of Doctor of Philosophy; toegang en inrichting promotie

 
 
 

Artikel 7.19. Promotiereglement; eredoctoraat

 
 
 

Paragraaf 4. Graden en titulatuur

 
 
 

Artikel 7.19a. Aanduiding graden Bachelor, Master en Associate degree in de naamsvermelding

 
 
 

Artikel 7.20. Titels ir., mr., drs., ing. en bc.

 
 
 

Artikel 7.20a [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 7.21 [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 7.22. Aanduiding graden Doctor, Doctor of Philosophy of Doctor honoris causa in de naamsvermelding

 
 
 

Artikel 7.22a. Handhaving titels oude stijl

 
 
 

Artikel 7.23. Het voeren van een graad of titel op grond van een examen in verband met een buiten Nederland geaccrediteerde opleiding

 
 
 

Artikel 7.23a. Het voeren van de graad Doctor of de titel doctor op grond van een buitenlandse regeling

 
 
 

Titel 2. Vooropleidingseisen en toelatingseisen

 
 
 

Paragraaf 1. Vooropleidingseisen associate degree-opleidingen en bacheloropleidingen

 
 
 

Artikel 7.23b. Begripsbepaling paragraaf 1

 
 
 

Artikel 7.24. Vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 7.25. Nadere vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 7.25a.

 
 
 

Artikel 7.25b.

 
 
 

Artikel 7.26. Aanvullende eisen

 
 
 

Artikel 7.26a. Aanvullende eisen voor opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

 
 
 

Artikel 7.27. Eisen werkkring

 
 
 

Artikel 7.28. Vrijstelling op grond van andere diploma’s

 
 
 

Artikel 7.29. Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek

 
 
 

Artikel 7.30. Postpropedeutische fase

 
 
 

Paragraaf 2. Toelatingseisen masteropleidingen

 
 
 

Artikel 7.30a [Vervallen per 01-09-2014]

 
 
 

Artikel 7.30b. Toelatingseisen masteropleidingen

 
 
 

Artikel 7.30c. Toelatingseisen voor masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van onderwijs

 
 
 

Artikel 7.30d. Toelatingseisen niet van toepassing a.g.v. Lissabon-afspraken

 
 
 

Artikel 7.30e. Premasters

 
 
 

Paragraaf 3. Gelijkwaardigheid buitenlandse getuigschriften

 
 
 

Artikel 7.30f. Gelijkwaardigheid buitenlandse getuigschriften

 
 
 

TITEL 2AVervallen

 
 
 

Titel 3. Studenten en extraneï

 
 
 

Paragraaf 1. Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies

 
 
 

Artikel 7.31. Begripsbepaling paragraaf 1

 
 
 

Artikel 7.31a. Aanmelding uiterlijk op 1 mei

 
 
 

Artikel 7.31b. Rechten en verplichtingen bij aanmelding uiterlijk op 1 mei

 
 
 

Artikel 7.31c. Aanmelding na 1 mei voor een andere opleiding

 
 
 

Artikel 7.31d. Aanmelding na 1 mei voor de eerste keer

 
 
 

Artikel 7.31e. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij aanmelding

 
 
 

Artikel 7.31f. Aanmelding bij Open Universiteit

 
 
 

Paragraaf 1a. Inschrijving

 
 
 

Artikel 7.32. Algemene bepaling inschrijving

 
 
 

Artikel 7.33. Procedure inschrijving

 
 
 

Artikel 7.34. Rechten inschrijving als student

 
 
 

Artikel 7.35 [Vervallen per 01-09-1996]

 
 
 

Artikel 7.36. Rechten inschrijving als extraneus

 
 
 

Artikel 7.37. Voorwaarden inschrijving

 
 
 

Artikel 7.37a. Afwijkende voorwaarde voor inschrijving in het studiejaar 2005–2006 en de volgende studiejaren

 
 
 

Artikel 7.37b. Aanvullende voorwaarde voor inschrijving in het studiejaar 2005–2006 en de volgende studiejaren

 
 
 

Artikel 7.37c [Vervallen per 01-09-2021]

 
 
 

Artikel 7.37d. Tijdelijke afwijkende voorwaarde voor inschrijving voor het studiejaar 2021–2022 in verband met COVID-19

 
 
 

Artikel 7.38 [Vervallen per 01-09-2013]

 
 
 

Artikel 7.39. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij inschrijving

 
 
 

Artikel 7.40 [Vervallen per 01-09-1996]

 
 
 

Artikel 7.41 [Vervallen per 01-09-1996]

 
 
 

Artikel 7.42. Beëindiging inschrijving

 
 
 

Artikel 7.42a. Gedragingen student in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening

 
 
 

Artikel 7.42b. Beëindiging inschrijving bij opleiding tot piloot of luchtverkeersleider

 
 
 

Paragraaf 2. Eigen bijdragen

 
 
 

Artikel 7.43. Collegegeldverplichting

 
 
 

Artikel 7.44. Examengeldverplichting

 
 
 

Artikel 7.45. Hoogte wettelijk collegegeld

 
 
 

Artikel 7.45Aa. Bedragen volledig en gedeeltelijk wettelijk collegegeld 2021–2022 in verband met COVID-19

 
 
 

Artikel 7.45a. Aanspraak op wettelijk collegegeld

 
 
 

Artikel 7.45b. Collegegeld OU

 
 
 

Artikel 7.46. Instellingscollegegeld

 
 
 

Artikel 7.47. Voldoening collegegeld

 
 
 

Artikel 7.47a. Vrijstelling wettelijk collegegeld in verband met bestuursfunctie

 
 
 

Artikel 7.48. Vermindering, vrijstelling en terugbetaling collegegeld

 
 
 

Artikel 7.49. Collegegeld voor bepaalde voltijdse opleidingen vanaf het studiejaar 2005–2006

 
 
 

Artikel 7.49a. Vergoeding voor premasters

 
 
 

Artikel 7.49b. Hoogte van de vergoeding voor premasters

 
 
 

Artikel 7.50. Andere bijdragen

 
 
 

Artikel 7.50a. Voordracht algemene maatregel van bestuur

 
 
 

Paragraaf 2a. Profileringsfonds

 
 
 

Artikel 7.51. Financiële ondersteuning in verband met bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 7.51a. Financiële ondersteuning in verband met een grotere studielast

 
 
 

Artikel 7.51b. Financiële ondersteuning in verband met niet opnieuw verlenen accreditatie

 
 
 

Artikel 7.51c. Voorwaarden voor financiële ondersteuning

 
 
 

Artikel 7.51d. Financiële ondersteuning in verband met internationalisering

 
 
 

Artikel 7.51e. Financiële ondersteuning voor niet-ingeschreven studenten

 
 
 

Artikel 7.51f. Hoogte van de financiële ondersteuning

 
 
 

Artikel 7.51g. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

 
 
 

Artikel 7.51h. Instellingsregels

 
 
 

Artikel 7.51i. Informatieplicht en administratieve vastlegging

 
 
 

Artikel 7.51j. Open Universiteit

 
 
 

Paragraaf 2b. Financiële ondersteuning door Onze Minister

 
 
 

Artikel 7.51k. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister

 
 
 

Paragraaf 3. Gebruik van persoonsgebonden nummer

 
 
 

Artikel 7.52. Gebruik van persoonsgebonden nummer door instellingsbestuur

 
 
 

Artikel 7.52a [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 7.52b [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen inschrijving

 
 
 

Artikel 7.52c. Begripsbepalingen paragraaf 4

 
 
 

Artikel 7.53. Beperking inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit

 
 
 

Artikel 7.54. Beperking inschrijving voor de postpropedeutische fase

 
 
 

Artikel 7.54a

 
 
 

Artikel 7.55. Beperking inschrijving OU op grond van beschikbare organisatorische en technische capaciteit

 
 
 

Artikel 7.56. Beperking inschrijving universiteiten en hogescholen op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt

 
 
 

Artikel 7.56a [Vervallen per 01-12-2002]

 
 
 

Artikel 7.57. Identificatie opleidingen

 
 
 

Paragraaf 4a. [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Artikel 7.57a [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Artikel 7.57b [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Artikel 7.57c [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Artikel 7.57d [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Artikel 7.57e [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Artikel 7.57f [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Artikel 7.57g [Vervallen per 01-10-2016]

 
 
 

Paragraaf 5. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 7.57h. Huisregels en ordemaatregelen

 
 
 

Artikel 7.57i [Vervallen per 01-09-2021]

 
 
 

Artikel 7.58 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 7.59. Studentenstatuut

 
 
 

Titel 4. Rechtsbescherming van studenten en extraneï

 
 
 

Paragraaf 1. Toegankelijke faciliteit; klachten

 
 
 

Artikel 7.59a. Toegankelijke faciliteit

 
 
 

Artikel 7.59b. Klachten

 
 
 

Paragraaf 2. College van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie

 
 
 

Artikel 7.60. College van beroep voor de examens

 
 
 

Artikel 7.61. Bevoegdheid college van beroep voor de examens

 
 
 

Artikel 7.62. Reglement van orde

 
 
 

Artikel 7.63. Inlichtingenplicht

 
 
 

Artikel 7.63a. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie

 
 
 

Artikel 7.63b. Beslissing op bezwaren

 
 
 

Paragraaf 3. College van beroep voor het hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 7.64. College van beroep voor het hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 7.65. Rechtspositie leden van het college van beroep voor het hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 7.66. Bevoegdheid en procedure college van beroep voor het hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 7.67. Griffierecht

 
 
 

Paragraaf 4. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 7.68. College van beroep bijzonder onderwijs

 
 
 

Hoofdstuk 7a. Taken in het kader van de zij-instroom in het beroep van leraar en docent

 
 
 

Artikel 7a.1. Begripsbepaling

 
 
 

Artikel 7a.2. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7a.3. Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek , , , en

 
 
 

Artikel 7a.4. Getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB

 
 
 

Artikel 7a.5. Titulatuur

 
 
 

Hoofdstuk 8. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 8.1. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Hoofdstuk 9. Het bestuur en de inrichting van de universiteiten

 
 
 

TITEL 1. HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

 
 
 

Artikel 9.1. Reikwijdte

 
 
 

Paragraaf 1. Het bestuur van de universiteit

 
 
 

Artikel 9.2. Algemene bevoegdheden college van bestuur

 
 
 

Artikel 9.3. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden

 
 
 

Artikel 9.4. Bestuurs- en beheersreglement

 
 
 

Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen

 
 
 

Artikel 9.6. Verantwoordings- en inlichtingenplicht college van bestuur

 
 
 

Artikel 9.7. Samenstelling raad van toezicht

 
 
 

Artikel 9.8. Taken raad van toezicht

 
 
 

Artikel 9.9. Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht

 
 
 

Artikel 9.9a. Aanwijzing

 
 
 

Artikel 9.10. College voor promoties

 
 
 

Paragraaf 2. Onderwijs en wetenschapsbeoefening

 
 
 

Artikel 9.11. Faculteiten en opleidingen

 
 
 

Artikel 9.12. Faculteit; decaan

 
 
 

Artikel 9.13. Benoeming en ontslag decaan

 
 
 

Artikel 9.14. Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement

 
 
 

Artikel 9.15. Overige taken en bevoegdheden decaan

 
 
 

Artikel 9.16. Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan

 
 
 

Artikel 9.17. Bestuur opleidingen

 
 
 

Artikel 9.18. Opleidingscommissies

 
 
 

Artikel 9.19. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

 
 
 

Paragraaf 3. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen

 
 
 

Artikel 9.20. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit

 
 
 

Artikel 9.21. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten binnen een universiteit

 
 
 

Artikel 9.22. Interne verzelfstandiging van onderzoekinstituten en onderzoekscholen

 
 
 

Artikel 9.23. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer universiteiten

 
 
 

Paragraaf 4. Schorsing en vernietiging besluiten faculteit en voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit

 
 
 

Artikel 9.24. Schorsing en vernietiging besluiten decaan en examencommissies

 
 
 

Artikel 9.25 [Vervallen per 11-05-2001]

 
 
 

Artikel 9.26 [Vervallen per 11-05-2001]

 
 
 

Artikel 9.27. Voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit of deel daarvan

 
 
 

Paragraaf 5. [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 9.28 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

TITEL 2. MEDEZEGGENSCHAP BINNEN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

 
 
 

Artikel 9.29. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 9.30. Keuze uit medezeggenschapsstelsels

 
 
 

Artikel 9.30a. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten

 
 
 

Paragraaf 1. Medezeggenschap binnen de universiteit

 
 
 

Artikel 9.31. Universiteitsraad

 
 
 

Artikel 9.32. Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden

 
 
 

Artikel 9.33. Instemmingsbevoegdheid universiteitsraad

 
 
 

Artikel 9.33a. Adviesbevoegdheid universiteitsraad; adviesbevoegdheid studentengeleding

 
 
 

Artikel 9.34. Reglement universiteitsraad

 
 
 

Artikel 9.35. Advies

 
 
 

Artikel 9.36. Bijzondere bevoegdheden

 
 
 

Paragraaf 2. Medezeggenschap binnen de faculteit

 
 
 

Artikel 9.37. Faculteitsraad

 
 
 

Artikel 9.38. Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad

 
 
 

Artikel 9.38a. Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden

 
 
 

Artikel 9.38b. Faculteitsreglement

 
 
 

Paragraaf 3. Geschillen inzake medezeggenschap

 
 
 

Artikel 9.38c. Begripsbepaling

 
 
 

Artikel 9.39. Geschillencommissie medezeggenschap

 
 
 

Artikel 9.40. Bevoegdheden en procedure geschillencommissie medezeggenschap

 
 
 

Artikel 9.41 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 9.42 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 9.43 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 9.44 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 9.45 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 4. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 9.46. Procesbevoegdheid medezeggenschapsorganen

 
 
 

Artikel 9.47. Commissies

 
 
 

Artikel 9.48. Voorzieningen en scholing

 
 
 

Paragraaf 5. Medezeggenschap binnen onderzoekinstituten en onderzoekscholen

 
 
 

Artikel 9.49. Medezeggenschapsraad onderzoekinstituten en onderzoekscholen

 
 
 

Paragraaf 6. Medezeggenschap binnen centrale diensten

 
 
 

Artikel 9.50. Dienstraad t.b.v. centrale diensten

 
 
 

Paragraaf 7. Afwijking van titel 1 of titel 2

 
 
 

Artikel 9.50a. Afwijking van een of meer onderdelen van titel 1 of titel 2

 
 
 

Titel 3. Het bestuur en de inrichting van en de medezeggenschap binnen de bijzondere universiteiten en de levensbeschouwelijke universiteiten

 
 
 

Artikel 9.51. Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht

 
 
 

Titel 4. Bijzonder onderwijs aan universiteiten

 
 
 

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 9.52 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 2. De bijzondere leerstoelen

 
 
 

Artikel 9.53. Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel

 
 
 

Artikel 9.54. Indiening verzoek bevoegdverklaring

 
 
 

Artikel 9.55. Vereisten bijzonder hoogleraarschap

 
 
 

Artikel 9.56. Toegankelijkheid onderwijs bijzonder hoogleraar

 
 
 

Artikel 9.57. Bevoegdheden en ontslag bijzonder hoogleraar

 
 
 

Artikel 9.58. Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel

 
 
 

Artikel 9.59 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 4. Bijzonder onderwijs aan universiteiten

 
 
 

Artikel 9.61 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.62 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.63 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.64 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.65 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.66 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.67 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.68 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.69 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.70 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.71 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.72 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.73 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.74 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.75 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.76 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.77 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.78 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.79 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.80 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.81 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.82 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.83 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.84 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 9.85 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen

 
 
 

Artikel 10.1. Reikwijdte

 
 
 

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van hogescholen

 
 
 

Paragraaf 1. Het bestuur en de inrichting van de hogeschool

 
 
 

Artikel 10.2. College van bestuur

 
 
 

Artikel 10.3. Delegatie taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 10.3a. Faculteiten en andere organisatorische eenheden

 
 
 

Artikel 10.3b. Bestuurs- en beheersreglement

 
 
 

Artikel 10.3c. Opleidingscommissies

 
 
 

Artikel 10.3d. Scheiding bestuur en toezicht

 
 
 

Artikel 10.3e. Aanwijzing

 
 
 

Paragraaf 1a. Onderwijsbeoefening

 
 
 

Artikel 10.3f. Verantwoordelijkheden en rechten lectoren

 
 
 

Paragraaf 2. Geschillenregeling

 
 
 

Artikel 10.4 [Vervallen per 19-03-1997]

 
 
 

Artikel 10.5. Geschillenregeling

 
 
 

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.6 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.7 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een bijzondere hogeschool

 
 
 

Artikel 10.8. Bestuur bijzondere hogeschool

 
 
 

Artikel 10.8a [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 2. [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.9 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.10 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.11 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.12 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.13 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.14 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.15 [Vervallen per 11-05-2001]

 
 
 

Artikel 10.16 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 3. Medezeggenschap

 
 
 

Artikel 10.16a. Keuze uit medezeggenschapsstelsels

 
 
 

Artikel 10.16b. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten

 
 
 

Artikel 10.17. Medezeggenschapsraad

 
 
 

Artikel 10.18 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.19. Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden

 
 
 

Artikel 10.20. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

 
 
 

Artikel 10.20a. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad; adviesbevoegdheid studenten

 
 
 

Artikel 10.21. Medezeggenschapsreglement

 
 
 

Artikel 10.22. Inhoud medezeggenschapsreglement

 
 
 

Artikel 10.23. Advies

 
 
 

Artikel 10.24. Bijzondere bevoegdheden

 
 
 

Artikel 10.25. Deelraden

 
 
 

Artikel 10.26. Van overeenkomstige toepassing bepalingen geschillencommissie medezeggenschap

 
 
 

Artikel 10.27 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.28 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.29 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.30 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.31 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.32 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.33 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.34. Commissies

 
 
 

Artikel 10.35 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.36 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 10.37. Afwijking bij bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 10.38. Ontheffing in verband met godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging

 
 
 

Artikel 10.39. Voorzieningen en scholing

 
 
 

Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit

 
 
 

Paragraaf 1. Het bestuur van de Open Universiteit

 
 
 

Artikel 11.1. Algemene bevoegdheden van het college van bestuur

 
 
 

Artikel 11.2. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden

 
 
 

Artikel 11.3. Bestuurs- en beheersreglement; onderwijs- en examenregeling

 
 
 

Artikel 11.4. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van het college van bestuur

 
 
 

Artikel 11.5. Samenstelling raad van toezicht; financiële regeling leden

 
 
 

Artikel 11.6. Taken raad van toezicht

 
 
 

Artikel 11.7. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van de raad van toezicht

 
 
 

Artikel 11.7a. Aanwijzing

 
 
 

Paragraaf 2. Onderwijs

 
 
 

Artikel 11.8. Opleidingen Open Universiteit

 
 
 

Artikel 11.9. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

 
 
 

Artikel 11.10. College voor promoties

 
 
 

Artikel 11.11. Opleidingscommissies

 
 
 

Artikel 11.12. Bijzondere leerstoel Open Universiteit

 
 
 

Paragraaf 3. [Vervallen per 19-07-2014]

 
 
 

Paragraaf 4. Medezeggenschap

 
 
 

Artikel 11.13. Regeling medezeggenschap OU

 
 
 

Artikel 11.14 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 11.15 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 11.16. Van overeenkomstige toepassing bepalingen geschillencommissie medezeggenschap

 
 
 

Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit

 
 
 

Artikel 11.18 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.19 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.20 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.21 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.22 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.23 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.24 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.25 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.26 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.27 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.28 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.29 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Artikel 11.30 [Vervallen per 11-07-1997]

 
 
 

Hoofdstuk 12. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

 
 
 

Artikel 12.1. Reikwijdte

 
 
 

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

 
 
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 12.2. Algemene bepalingen

 
 
 

Paragraaf 2. De openbare academische ziekenhuizen

 
 
 

Artikel 12.3. Bestuursorganen academisch ziekenhuis, afbakening bevoegdheden raad van bestuur en raad van toezicht

 
 
 

Artikel 12.4. Raad van bestuur, omvang, samenstelling, benoeming en ontslag leden

 
 
 

Artikel 12.5. Rechtspositie leden raad van bestuur

 
 
 

Artikel 12.6. Taken raad van bestuur

 
 
 

Artikel 12.7. Bestuursreglement

 
 
 

Artikel 12.8. Verantwoordingsplicht raad van bestuur

 
 
 

Artikel 12.9. Vertegenwoordiging academisch ziekenhuis

 
 
 

Artikel 12.10. Raad van toezicht, omvang en samenstelling, benoeming en ontslag, financiële regeling leden

 
 
 

Artikel 12.11. Deelneming aan vergaderingen raad van toezicht

 
 
 

Artikel 12.12. Taken raad van toezicht

 
 
 

Artikel 12.13. Verantwoordingsplicht raad van toezicht

 
 
 

Artikel 12.14 [Vervallen per 01-09-1997]

 
 
 

Artikel 12.15. Afdelingen en andere onderdelen

 
 
 

Artikel 12.16. Afdelingshoofden, hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel

 
 
 

Artikel 12.17. Stafconvent, taak en samenstelling

 
 
 

Paragraaf 3. De academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten

 
 
 

Artikel 12.18. Structuurregeling, inlichtingenplicht, jaarverslag bijzonder academisch ziekenhuis

 
 
 

Titel 2. Het gemeenschappelijk beleidsorgaan

 
 
 

Artikel 12.19. Oprichting en taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

 
 
 

Artikel 12.20. Gemeenschappelijke regeling

 
 
 

Artikel 12.21. Bijzondere taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

 
 
 

Titel 3. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

 
 
 

Artikel 12.22. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

 
 
 

Titel 4. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

 
 
 

Artikel 12.23. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

 
 
 

Hoofdstuk 13. Het bestuur en de inrichting van de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

 
 
 

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

 
 
 

Artikel 13.1. Het algemeen bestuur en de algemene vergadering

 
 
 

Artikel 13.2. Het reglement

 
 
 

Titel 2. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Bibliotheek

 
 
 

Artikel 13.3. Het algemeen bestuur

 
 
 

Artikel 13.4 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 13.5. Bibliothecaris

 
 
 

Artikel 13.6. Reglement

 
 
 

Titel 3. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 13.7 [Vervallen per 26-06-1996]

 
 
 

Artikel 13.8. Openbaarheid

 
 
 

Artikel 13.9. Schorsing en vernietiging van besluiten

 
 
 

Artikel 13.10. Taakverwaarlozingsregeling

 
 
 

Artikel 13.11 [Vervallen per 11-05-2001]

 
 
 

Hoofdstuk 14. Beroep bij de bestuursrechter

 
 
 

Artikel 14.1 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 14.2. Intreden gevolgen van toekenning van rechten na beroep

 
 
 

Hoofdstuk 15. Inhouding bekostiging, schadevergoeding en strafbepalingen

 
 
 

Artikel 15.1. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 15.2. Schadevergoeding niet-gerechtigde deelname onderwijs

 
 
 

Artikel 15.3. Geldboete niet-gerechtigde deelname onderwijs

 
 
 

Artikel 15.4. Geldboete niet-nakoming identificatieplicht

 
 
 

Artikel 15.5. Geldboete ten onrechte afgegeven getuigschriften

 
 
 

Artikel 15.6. Karakter strafbare feiten

 
 
 

Artikel 15.7. Niet-gerechtigde verlening graden en titels

 
 
 

Artikel 15.8. Niet-gerechtigd voeren naam universiteit of hogeschool of niet voldoen aan informatieplicht

 
 
 

Artikel 15.9. Hoogte bestuurlijke boete

 
 
 

Hoofdstuk 16. Overgangsvoorzieningen onder meer in verband met de invoering van de wet en voorschriften in verband met fusie, omzetting, splitsing, verplaatsing en bestuursoverdracht

 
 
 

Artikel 16.1. Tijdelijk karakter bepalingen van hoofdstuk 16

 
 
 

Paragraaf 1. Onderwijsbevoegdheden en rechtspositie

 
 
 

Artikel 16.2 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 16.3. Handhaving bewijzen van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

 
 
 

Artikel 16.4. Handhaving rechtspositieregelingen leden bestuursorganen

 
 
 

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 16.5 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 16.6 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 16.7 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 16.8 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 16.9 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 16.10 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 3. Getuigschriften en titulatuur

 
 
 

Artikel 16.11. Getuigschriften

 
 
 

Artikel 16.12. Titel doctor

 
 
 

Artikel 16.13. Overige titulatuur

 
 
 

Paragraaf 4. Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën

 
 
 

Artikel 16.14. Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën

 
 
 

Paragraaf 5. Fusies, omzetting, splitsing, verplaatsing en bestuursoverdracht hogescholen

 
 
 

Artikel 16.15 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 16.16. Bestuurlijke, institutionele fusie en reikwijdte

 
 
 

Artikel 16.16a. Fusievoorwaarden

 
 
 

Artikel 16.16b. Toets

 
 
 

Artikel 16.16c. Toetstermijn en verlenging

 
 
 

Artikel 16.17. Omzetting, splitsing en verplaatsing hogeschool

 
 
 

Artikel 16.18. Splitsing rechtspersoon waarvan een bijzondere hogeschool uitgaat

 
 
 

Artikel 16.19. Wijziging bijlage van de wet van rechtswege

 
 
 

Paragraaf 6. Rechtsbescherming

 
 
 

Artikel 16.20 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Paragraaf 7. Bijdragen uit ’s Rijks kas voor theologisch en levensbeschouwelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 16.21 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 16.22 [Vervallen per 20-07-2007]

 
 
 

Hoofdstuk 17. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten tot 2002

 
 
 

Titel 1. [Vervallen per 01-09-2005]

 
 
 

Artikel 17.1 [Vervallen per 01-09-2005]

 
 
 

Titel 2. (Stb. 226)

 
 
 

Artikel 17.2 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 3. (Stb. 434)

 
 
 

Artikel 17.3 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 4. (Stb. 162)

 
 
 

Artikel 17.4. Overgangsbepaling

 
 
 

Titel 5. [Vervallen per 01-09-2005]

 
 
 

Artikel 17.5 [Vervallen per 01-09-2005]

 
 
 

Titel 6. (Stb. 216)

 
 
 

Artikel 17.6 [Vervallen per 01-09-2006]

 
 
 

Artikel 17.7 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 7. (Stb. 733)

 
 
 

Artikel 17.8 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 8. (Stb. 170)

 
 
 

Artikel 17.9 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 9. [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 17.10 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Hoofdstuk 18. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten vanaf 2002

 
 
 

Titel 1. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 302)

 
 
 

Artikel 18.1 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.2. Aanpassing CROHO

 
 
 

Artikel 18.3 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.4 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.5 [Vervallen per 01-02-2019]

 
 
 

Titel 2. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 303)

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 18.6 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 2. Instelling en registratie van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs; tijdelijke handhaving van opleidingen in afbouw

 
 
 

Artikel 18.7 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.8 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.9 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.10 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.11 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.12 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.13 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.14 [Vervallen per 04-07-2013]

 
 
 

Paragraaf 3. Ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 18.15. Voortzetting van bestaande ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 18.16 [Vervallen per 01-09-2007]

 
 
 

Artikel 18.17 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.18 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 4. Omzetting van rechtswege en registratie van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs; tijdelijke handhaving van voortgezette opleidingen

 
 
 

Artikel 18.19. Omzetting van rechtswege van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 18.20. Voortzetting van bestaande voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 18.21 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.22 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 5. Invoering studiepuntensysteem «nieuwe stijl»

 
 
 

Artikel 18.23 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.24 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.25 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.26 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 6. Overgangsrecht accreditatieplicht

 
 
 

Artikel 18.27 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.28 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.29. Overgangsrecht accreditatieplicht voor bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 18.30. Overgangsrecht accreditatieplicht voor voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 18.31. Overgangsrecht bevoegdheden minister voor opleidingen waaraan accreditatie ingevolge de wet is verbonden

 
 
 

Artikel 18.32 [Vervallen per 01-01-2008]

 
 
 

Artikel 18.32a. Bevoegdheid Onze Minister eenmalig accreditatietermijn te verlengen

 
 
 

Artikel 18.32 ab. Overgangsrecht bevoegdheden Minister voor opleidingen waarbij de vervaldatum van het accreditatiebesluit bepaald is

 
 
 

Artikel 18.32 ac. Overgangsrecht bevoegdheden Minister voor opleidingen waarbij de vervaldatum van tno bepaald is

 
 
 

Artikel 18.32b. Aanvraag besluit tot deelname invoeringsregime instellingstoets kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 18.32c. Invoeringsregime ten behoeve van de introductie van de instellingstoets kwaliteitszorg

 
 
 

Paragraaf 7. Overig invoerings- en overgangsrecht

 
 
 

Artikel 18.33. Afwijzing na bindend studieadvies

 
 
 

Artikel 18.34 [Vervallen per 20-07-2007]

 
 
 

Artikel 18.35 [Vervallen per 01-09-2007]

 
 
 

Artikel 18.36 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.37. Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift «oude stijl»

 
 
 

Artikel 18.38. Vrijstelling op grond van een kandidaatsgetuigschrift

 
 
 

Artikel 18.39. Handhaving van de titel kandidaat

 
 
 

Artikel 18.40. Handhaving titel Bachelor voor afgestudeerden hbo «nieuwe stijl»

 
 
 

Artikel 18.41 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.42 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.43 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Paragraaf 8. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 18.44 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.45 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 3. Wet van 12 september 2002 (Stb. 493)

 
 
 

Artikel 18.46 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 4. Wet van 30 januari 2003 (Stb. 70)

 
 
 

Artikel 18.47 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 5. Wet van 3 april 2003 (Stb. 188)

 
 
 

Artikel 18.48. Eerste toepassing artikel 2.2a op het instellingsplan van de KNAW en de KB

 
 
 

Artikel 18.49. Overgangsregeling geschillen

 
 
 

Titel 6. Wet van 2 juli 2003 (Stb. 287)

 
 
 

Artikel 18.50 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.51 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Artikel 18.52 [Vervallen per 01-09-2010]

 
 
 

Titel 7. Wet van 24 juni 2004 (Stb. 321)

 
 
 

Artikel 18.53. Overgangsrecht vestigingsplaats opleiding

 
 
 

Artikel 18.54. Overgangsbepaling verzoek om toestemming

 
 
 

Titel 9. Wet van 6 december 2001 (Stb. 681)

 
 
 

Artikel 18.62. Overgangsrecht CRIHO

 
 
 

Titel 10. Wet van 14 juni 2007 (Stb. 254)

 
 
 

Artikel 18.63. Tijdelijkheid Ad-programma

 
 
 

Artikel 18.64. Voortzetting van bestaande universitaire lerarenopleidingen

 
 
 

Artikel 18.65. Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Theologische Faculteit Tilburg

 
 
 

Artikel 18.66. Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht

 
 
 

Titel 11. Wet van 4 februari 2010 (Stb. 119)

 
 
 

Artikel 18.67. Levensbeschouwelijke universiteiten

 
 
 

Artikel 18.68. Gevolgen verlies accreditatie

 
 
 

Artikel 18.69. Herstelperiode accreditatie

 
 
 

Artikel 18.70. Leden examencommissie en examinatoren

 
 
 

Artikel 18.71. Overgangsrecht CRIHO en Open Universiteit

 
 
 

Artikel 18.72. Afhandeling klachten van studenten

 
 
 

Artikel 18.73. College van beroep voor het hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 18.74. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 18.75. Instellingen voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 18.76. Toepassing vervallen bepalingen waarborgfonds hogescholen

 
 
 

Titel 12. [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel 18.77 [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Titel 13. Wet van 8 juli 2011 (Stb 368)

 
 
 

Artikel 18.78. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld 2011–2012

 
 
 

Artikel 18.79. Vaststelling bedragen gedeeltelijk wettelijk collegegeld 2011–2012

 
 
 

Artikel 18.80 [Vervallen per 28-02-2013]

 
 
 

Titel 14. Wet van 28 januari 2013 (Stb. 70)

 
 
 

Artikel 18.81. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld volgens basistarief en verhoogd tarief 2012–2013

 
 
 

Artikel 18.82. Vaststelling bedragen gedeeltelijk wettelijk collegegeld volgens basistarief en verhoogd tarief 2012–2013

 
 
 

Artikel 18.83. Vaststelling bedrag van het wettelijk collegegeld na inwerkingtreding van de Wet van 28 januari 2013 (Stb. 70)

 
 
 

Artikel 18.84. Profileringsfonds voor langstudeerders

 
 
 

Titel 15. Wet van 10 juli 2013 (Stb. 298)

 
 
 

Artikel 18.85. Overgangsbepaling recht op inschrijving

 
 
 

Artikel 18.86. Overgangsbepaling selectie door instellingen bij opleidingen met een toelatingsbeperking

 
 
 

Titel 16. Wet invoering associate degree-opleiding

 
 
 

Artikel 18.87. Overgangsbepaling Ad-programma’s.

 
 
 

Artikel 18.88. Overgangsbepaling accreditatie associate degree-opleidingen

 
 
 

Titel 17.

 
 
 

Artikel 18.89. Overgangsbepaling visitatie

 
 
 

Artikel 18.90. Overgangsbepaling werkzaamheden commissie van deskundigen

 
 
 

Artikel 18.91. Overgangsbepaling lopende besluiten toets nieuwe opleiding, accreditatiebesluiten en besluiten toets nieuw Ad-programma

 
 
 

Artikel 18.92. Overgangsbepaling beoordelingen aanvragen instellingstoets kwaliteitszorg en opleidingen van een instelling met een instellingstoets kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 18.95. Overgangsbepaling instellingscollegegeld

 
 
 

Titel 19. Variawet hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 18.96. Overgangsbepaling instellingscollegegeld premaster

 
 
 

Hoofdstuk 19. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 19.1. Evaluatie

 
 
 

Artikel 19.1a. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 19.2. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 19.3. Citeertitel

 
 
 

Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]

 
 
 

Bijlage behorende bij de