Nieuwe handreiking Verrassend passend leerlingenvervoer

15 juli 2021

Deze maand is de handreiking Verrassend Passend Leerlingenvervoer gepubliceerd. De handreiking biedt gemeenten creatieve oplossingen om vernieuwd beleid te maken voor het leerlingenvervoer. De handreiking volgt op de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer uit december 2020.

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer daalt, maar de complexiteit van de aanvragen en de uitvoering ervan is nog steeds een grote uitdaging voor gemeenten. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg is de zwaarte van de casuïstiek zelfs toegenomen. Neem bijvoorbeeld de vraag of een vervoersvraag onder de Jeugdwet valt of dat het leerlingenvervoer voorliggend is. Of de vraag wat de meest passende onderwijsplek is voor de leerling terwijl die té ver weg ligt om hiervoor leerlingenvervoer voor te kunnen krijgen. En hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs? Welke strategische beleidskeuzes maken zij?

Inspiratie en ondersteuning
In de modelverordening bekostiging leerlingenvervoer zijn aanpassingen gedaan die specifiek gericht zijn op het sociaal domein en passend onderwijs. De handleiding Verrassend passend leerlingenvervoer biedt inspiratie en ondersteuning om dit goed uit te voeren. De handreiking is opgesteld door Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer, in opdracht van de VNG.

Praktijkvoorbeelden
De handleiding bevat zes uitgewerkte praktijkvoorbeelden, verkregen uit opbrengsten en aanvullende gesprekken met respondenten, de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG, de PO-raad, Netwerk LPO, het Ministerie van Onderwijs, de VO-raad en Gespecialiseerd Onderwijs. De handleiding gaat in op het wettelijk kader, belangrijke criteria, de invloed van Passend Onderwijs en de invloed van de decentralisatie van de Jeugdwet.

Creatieve oplossingen
De creatieve oplossingen die worden genoemd zijn: Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken samen op in ontwikkeling Passend Onderwijs; Een oplossing voor het grijze gebied tussen Jeugdwetvervoer en Leerlingenvervoer; Een samenwerking tussen gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden in het verstrekken van informatie over vervoersmogelijkheden aan ouders; Leerlingenvervoer en naschoolse opvanglocaties; Zelfstandig (leren) reizen opleggen of stimuleren en Samenwerkingsverband organiseert symbiose dicht bij huis.

Er is tevens rekening gehouden met het rapport ‘Met Andere Ogen’ van René Peeters (landelijk kwartiermaker samenwerking Jeugd, zorg en onderwijs) en het rapport 'Als de weg naar passend onderwijs niet passend is' van de Kinderombudsman.

Download de handleiding hier.

Bron: VNG + voordejeugd.nl