Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

26 januari 2021

De kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen is gebaat bij een goede informatieoverdracht tussen de kinderopvangorganisatie en het basisonderwijs. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid bij kinderopvangorganisaties en scholen over hoe deze informatie volgens wettelijke normen wordt overgedragen.

Wanneer een kind de overstap maakt van kinderdagopvang naar de basisschool, is er vaak sprake van het overdragen van informatie over het kind tussen de kinderopvangorganisatie en de basisschool. Ook tussen de buitenschoolse opvang en basisscholen vindt informatie-uitwisseling plaats.

Handreiking op grond van AVG
Informatie moet overgedragen worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In opdracht van het ministerie van Onderwijs en Sociale zaken heeft Kennisnet daarom een handreiking opgesteld over dit onderwerp. Deze handreiking geeft aan welke informatie kinderopvangorganisaties en scholen onderling mogen delen op grond van de AVG.

Drie situaties
De handreiking beschrijft drie situaties: de informatieoverdracht tussen kinderdagopvang en basisschool in het algemeen, de informatieoverdracht tussen kinderdagopvang en basisschool in het kader van voor- en vroegschoolse educatie en de informatieoverdracht tussen buitenschoolse opvang en basisschool.

De handreiking beschrijft welke informatie onder welke omstandigheden overgedragen kan en mag worden. Ook is er een schema opgesteld met voorbeelden van soorten informatie die noodzakelijk zijn voor ondersteuning van de doorlopende ontwikkellijn van een kind.

Afspraken maken
Kinderopvangorganisaties en basisscholen kunnen de handreiking en het schema gebruiken om afspraken te maken over het overdragen van gegevens van kinderen. De handreiking bevat tevens een toestemmingsformulier om ouders om toestemming voor de informatieoverdracht te vragen.

Bron: Rijksoverheid + Nationale Onderwijsgids