Wijziging van Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 in verband met de gevolgen van COVID19 voor de wijze van normering in het examenjaar 2021

11 april 2021

De normering van de centrale examens moet ervoor zorgen dat in opeenvolgende jaren aan kandidaten dezelfde eisen worden gesteld. Bij een stabiel vaardigheidsniveau wordt de normeringsterm zo gekozen dat het percentage onvoldoende en het gemiddeld cijfer zo dicht mogelijk liggen bij het verwachte percentage onvoldoende en gemiddelde cijfer. Het CvTE kan dit schooljaar niet vaststellen of het vaardigheidsniveau van de examenleerlingen hetzelfde is als in de jaren 2015-2019. Het CvTE heeft daarom besloten tot een aanpak die de doelen van de gebruikelijke werkwijze het beste benadert.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs en van instellingen voor volwasseneneducatie

Datum regeling:

15 maart 2021

Kenmerk:

CvTE-21.00446

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Datum inwerkingtreding:

10 april 2021

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 9 april 2021, nr. 18168

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 van 30 november 2015, kenmerk CvTE-15.02159, gepubliceerd in de Staatscourant van 4 februari 2016, nr. 4817, en in Regelingen Onderwijs 2016, nr. 3, p. 50