Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen [Tekst geldig vanaf 01-08-2020 tot 01-08-2022]

Opschrift

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

[Tekst geldig vanaf 01-08-2020 tot 01-08-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat taal- en rekenvaardigheden een sleutelrol vervullen in de onderwijsloopbaan van leerlingen en van groot belang zijn voor het maatschappelijk en in voorkomende gevallen beroepsmatig functioneren van leerlingen;

dat het wenselijk is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot een betere aansluiting tussen het taal- en rekenonderwijs van de verschillende sectoren in het onderwijs, in het belang van een doorlopende leerlijn van leerlingen;

dat het in verband daarmee wenselijk is voor deze vaardigheden beheersingsniveaus vast te stellen;

dat deze niveaus vanwege hun sectoroverstijgende betekenis een grondslag dienen te krijgen in een sectoroverstijgende wet;

dat de doorwerking van de niveaus naar de afzonderlijke onderwijssectoren tevens noodzaakt tot aanpassing van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • referentieniveau Nederlandse taal: niveau van beheersing van de Nederlandse taal, uitgedrukt in kennis, inzicht en vaardigheden die van belang zijn voor de doorstroming naar het vervolgonderwijs en het maatschappelijk en in voorkomende gevallen beroepsmatig functioneren, waarmee de beheersing van de Nederlandse taal door leerlingen aan het einde van een onderwijssoort kan worden vergeleken, en

  • referentieniveau rekenen: niveau van beheersing van het rekenen, uitgedrukt in kennis, inzicht en vaardigheden die van belang zijn voor de doorstroming naar het vervolgonderwijs en het maatschappelijk en in voorkomende gevallen beroepsmatig functioneren, waarmee de beheersing van het rekenen door leerlingen aan het einde van een onderwijssoort kan worden vergeleken.

Artikel 2. Referentieniveaus Nederlandse taal en referentieniveaus rekenen

1.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt een samenhangend geheel van referentieniveaus Nederlandse taal en referentieniveaus rekenen vastgesteld.

2.

Referentieniveaus Nederlandse taal en referentieniveaus rekenen worden vastgesteld voor:

  1. het basisonderwijs, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, met dien verstande dat daarvoor twee referentieniveaus Nederlandse taal en twee referentieniveaus rekenen worden vastgesteld,

  2. het speciaal onderwijs, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, met dien verstande dat daarvoor twee referentieniveaus Nederlandse taal en twee referentieniveaus rekenen worden vastgesteld,

  3. de schoolsoorten, bedoeld in artikel 5, onderdelen a tot en met d, van de Wet op het voortgezet onderwijs , met dien verstande dat verschillende referentieniveaus kunnen worden vastgesteld voor en binnen de leerwegen, bedoeld in de artikelen 10 , 10b en 10d van die wet ,

  4. de soorten opleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs , en

  5. de opleidingen Nederlandse taal en rekenen, bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs , met dien verstande dat daarvoor twee referentieniveaus Nederlandse taal en twee referentieniveaus rekenen worden vastgesteld, en

  6. het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de expertisecentra .

3.

Referentieniveaus Nederlandse taal kunnen worden vastgesteld voor de opleidingen Nederlands als tweede taal, bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder c, d en e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs , met dien verstande dat voor elke opleiding verschillende referentieniveaus kunnen worden vastgesteld.

Artikel 3. Wijziging van de

[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 4. Wijziging van de

 
 
 

Artikel 5. Wijziging van de

 
 
 

Artikel 6. Wijziging van de

 
 
 

Artikel 7. Wijziging van de [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8. Invoerings- en overgangsrecht

 
 
 

Artikel 9. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 10. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening